Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

REDA a.s. nowym Cz³onkiem PIAP

26.07.2017

REDA a.s. to nowy Cz³onek PIAP, który na prze³omie czerwca/lipca br. roku przyst¹pi³ do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

-REDA zdecydowa³a siê do³¹czyæ do PIAP i wykorzystaæ nowe mo¿liwoœci by zaprezentowaæ siê wœród innych silnych i pewnych dostawców na polskim rynku-  mówi Dyrektor Handlowy oraz jeden z w³aœcicieli REDY Milan Walter.

REDA a.s. jest ogólnym dostawc¹ wszystkich kategorii artyku³ów promocyjnych i podarunkowych. Firma zosta³a za³o¿ona w 1991 roku w Republice Czeskiej i od tego czasu sta³a siê jednym z najbardziej znacz¹cych graczy na rynku artyku³ów promocyjnych i podarunkowych w Europie. Poza Republik¹ Czesk¹ REDA jest znana lepiej jako EXCURSION. REDA koncentruje siê g³ównie na ceramicznych i porcelanowych naczyniach do picia, artyku³ach piœmienniczych, parasolach i szerokiej ofercie toreb reklamowych. Firma oferuje na miejscu ponad 16 technologii nadruków. REDA wspiera swoich klientów w  wielu aspektach biznesowych, przyjaznych klientom rozwi¹zaniach e-commerce oraz ponad 2000 SKU z katalogu EXCURSION na sk³adzie, dostêpnych w 48 godzin.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl