Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Raport PIAP: Dobrze ale bez rewelacji

06.10.2011

Polska Izba Artykułów Promocyjnych na przełomie ostatnich miesięcy przeprowadziła badanie mające na celu ocenę kondycji finansowej branży artykułów promocyjnych za pośrednictwem systemu paxonta.com.

Ponad połowa dostawców i agencji reklamowych oceniła dobrze swoją kondycję finansową.
Jednak tylko 30% klientów końcowych i niespełna 1% agencji płaci zaliczkę za zamówiony towar.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych, firmy mają ponad 2 mln przeterminowanych płatności.

Badanie mające na celu określenie kondycji finansowej branży artykułów promocyjnych zostało przeprowadzone za pomocą ankiety on-line-systemu paxonta.com Ankieta została rozdystrybuowana do bazy dostawców i agencji reklamowych w dwóch grupach: członków PIAP oraz firm niezrzeszonych w stowarzyszeniu.

Dostawcy zgodni i bardziej optymistyczni

Dostawcy zrzeszeni w PIAP i niezrzeszeni odpowiadali wręcz identycznie na postawione pytania.

Prawie połowa dostawców artykułów promocyjnych ocenia swoją płynność finansową za dobrą, a 30% za średnią.
Dostawcy dobrze oceniają również kondycję finansową swoich klientów. Prawie połowa ocenia ją dobrze a 30% ankietowanych średnio. Jednak prawie 20% wskazało na złą i bardzo złą kondycję współpracujących z nimi firm.

Ankietowani dostawcy udzieli również odpowiedzi dotyczącej średniego terminu płatności, jakiego udzielają swoim klientom. Z badania wynika, że ponad połowa ankietowanych dostawców udziela swoim klientom 30-dniowego terminu płatności, 35,62% stanowią płatności 21-dniowe, zdarzają się też terminy płatności do i powyżej 60 dni, jednak stanowią one niewielki procent.

Na pytanie jaka ilość płatności jest przeterminowanych, ankietowani dostawcy najczęściej odpowiadali: od 5 do 20% oraz do 5%, 23% ankietowanych uznało że płatności przeterminowane stanowią 20-40%, 16,32% ankietowanych natomiast uważa, że od 40 do 60%.

Prawie 80% ankietowanych dostawców wskazało, że aż 5% płatności rocznie podlega windykacji sądowej. Mając na uwadze skalę rynku jest to bardzo zła wiadomość.

Rzadkością jest również fakt regulowania zaliczki przez wszystkich klientów. Tylko 20% dostawców wskazuje na taką formę współpracy.

Agencje – różna ocena sytuacji

Badanie przeprowadzono również na grupie agencji reklamowych PIAP i agencji reklamowych, które nie są członkami Izby. Wyniki były zaskakująco różne.

Tylko 5% agencji reklamowych zrzeszonych w PIAP odpowiedziało, że ich sytuacja jest zła a prawie 60%, że dobra. W gronie agencji nie będących członkami PIAP aż 30% odpowiedziało, że ich sytuacja jest zła a tylko 40% oceniła ją, jako dobrą.

57% agencji reklamowych PIAP oceniają płynność finansową swoich klientów średnio, niespełna 20% dobrze i tyle samo za złą. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku agencji reklamowych nie będących członkiem PIAP.

Ankietowane agencje reklamowe PIAP na pytanie dotyczące średniego terminu płatności, jakiego udzielają swoim klientom odpowiedziały następująco: prawie 40% stanowią płatności 30 dniowe, ale aż 25% wskazało na płatności powyżej 60 dni. W przypadku innych agencji reklamowych, aż 45% stanowią płatności z terminem 30 dni i 35% powyżej 60 dni.

Prawie połowa agencji reklamowych PIAP wskazała, że ponad 55% płatności jest przeterminowanych. Wśród agencji niezrzeszonych 50% respondentów udzieliło odpowiedzi, że tylko 24% płatności jest regulowanych terminowo.

Ponad 80% wszystkich ankietowanych agencji reklamowych na pytanie odnośnie skali ilości płatności przeterminowanych w ciągu roku podlegających windykacji sądowej odpowiedziało, że jest aż 7%. To o 2 punkty procentowe więcej niż wskazywali dostawcy. Mając na uwadze niskie marże oraz ogromną presję na cenę produktów taka ilość windykowanych kontraktów jest niepokojąca.

Branża artykułów promocyjnych w Polsce jest szacowana na ok. 6000 agencji reklamowych oraz ok. 700 głównych dostawców. W badaniu wzięło udział ponad 500 agencji reklamowych oraz ponad 100 dostawców.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy ponad 127 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.

Więcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl.