Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rafa³ Gromelski ze spó³k¹ Ghimel S.C. przedstawicielem SIPEC w Polsce!

13.08.2014
„Sipec SpA z siedzib¹ w Mediolanie posiada ju¿ swojego przedstawiciela na terenie Polski. Zosta³ nim p. Rafa³ Gromelski wraz ze spó³k¹ Ghimel S.C. Spó³ka Ghimel dzia³a aktywnie i mo¿na siê z ni¹ kontaktowaæ poprzez adres mailowy polska@sipec.com. W Poznaniu pod tym samym adresem mailowym mo¿na siê kontaktowaæ z nasz¹ wspó³pracownic¹ Magdalen¹ Gajdziñsk¹.
Firma Sipec bêdzie obecna na Rema Days 2015 na stoisku 2H11, a ju¿ nied³ugo polscy klienci bêd¹ mogli dokonywaæ p³atnoœci na konto polskie w Raiffeisen Bank Polska.

Strona internetowa www.sipec.com zawiera wszystkie informacje, które mog¹ zainteresowaæ klientów, takie jak: stany magazynowe, cennik, gratisowe przesy³ki etc.

Ca³y w³oski zespó³ jest równie¿ do Pañstwa dyspozycji i bêdzie obecny w targach w Warszawie. Pan Giuseppe Barki- Export Manager chêtnie Pañstwu pomo¿e w ka¿dej kwestii dotycz¹cej rynku polskiego.”