Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PTE Promotiontrade Exhibition

08.11.2016

PTE Promotiontrade Exhibition, jedyne targi we W³oszech, poœwiêcone reklamie i gad¿etom tekstylnym i technologicznym.

 

Impreza jest zarezerwowana dla poœredników w sektorze: sprzedawców i dystrybutorów.

Kolejna edycja odbêdzie siê w Mediolanie, Fieramilanocity od 18 do 20 stycznia 2017 roku.

 

Ju¿ 21 listopada rusza rejestracja na targi online. Zarejestruj siê wczeœniej aby oszczêdziæ pieni¹dze i unikn¹æ kolejek: www.promotiontradeexhibition.it/en/tickets

 

Serdecznie Zapraszamy!

www.promotiontradeexhibition.it/en