Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PTE 2018: w styczniu poszerza siê oferta wystawiennicza oraz powiêksza siê przestrzeñ dedykowana innowacyjnym rozwi¹zaniom

16.11.2017

Staj¹ siê coraz bardziej skonsolidowanym punktem spotkañ dla rynku, a tak¿e rozwijaj¹cym siê laboratorium nowych rozwi¹zañ zastosowanych – PTE-PromotionTrade Exhibition, miêdzynarodowe targi artyku³ów reklamowych, tekstyliów promocyjnych oraz technologii personalizacji zorganizowane przez Fiera Milano, które odbêd¹ siê w dniach od 24 do 26 stycznia 2018 r. na fieramilanocity. Ta edycja zapowiada siê na solidn¹, pe³n¹ nowych pomys³ów i mo¿liwoœci imprezê: wiêkszoœæ wystawców z poprzedniej edycji ponownie potwierdzi³o swój udzia³, ale nie tylko. 16% obecnych firm bêdzie reprezentowanych przez nowych wystawców, z których wielu (60%) pochodzi z krajów zagranicznych, takich jak Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Stany Zjednoczone.  Ponadto w nastêpnej edycji PTE weŸmie ponownie udzia³ grupa Assoprom/Promoroadshow wraz z 13 powi¹zanymi firmami oraz punktami recepcyjnymi, informacyjnymi i zrzeszania siê.
    
PTE LAB: nowa przestrzeñ, w której pomys³y paraduj¹ równie¿ w œwietle reflektorów

W styczniu nowa wystawa zostanie uzupe³niona o now¹ i wa¿n¹ przestrzeñ, która wzbogaca ofertê imprezy i potwierdza, ¿e PTE to laboratorium innowacyjnych rozwi¹zañ. Nadaj¹c strefie nazwê PTE Lab, impreza odnawia i tworzy now¹ bran¿ê poœwiêcon¹ urz¹dzeniom do personalizacji, aby uczyniæ j¹ bardziej interaktywn¹. To istotna ewolucja w Personalization Technology Area obecnej od lat na PTE, która staje siê coraz wa¿niejszym punktem zrzeszania siê, szkolenia i rozrywki: to strefa otwarta na konfrontacjê, gdzie mo¿na odkryæ i konkretnie doœwiadczyæ wielu mo¿liwoœci, a tak¿e potencja³u tego silnie rozrastaj¹cego siê sektora.
PTE Lab bêdzie siê sk³adaæ z dwóch ró¿nych sekcji, jedna produkcyjna, a druga demonstracyjna i LIVE.
Pierwsza bêdzie interaktywn¹ przestrzeni¹, która bêdzie symulowaæ kompletny proces produkcyjny: maszyny wystawców bêd¹ uruchamiane poprzez po³¹czenie ró¿nych technik personalizacji spersonalizowanych ubrañ i akcesoriów.
Przestrzeñ demonstracyjna i LIVE pozwoli natomiast odkryæ utworzone produkty, które zostan¹ pokazane i wyjaœnione odwiedzaj¹cym.
Aby zoptymalizowaæ doœwiadczenie i uczyniæ je wci¹gaj¹ce i zabawne, a tak¿e u¿yteczne z profesjonalnego punktu widzenia, ta
przestrzeñ bêdzie prawdziwym wybiegiem, gdzie odbêd¹ siê pokazy ubrañ i akcesoriów.
Opis ró¿nych eksperymentowanych wykoñczeñ bêdzie oferowany na ¿ywo ze sceny, która umo¿liwi wszystkim uczestnikom uzyskaæ szczegó³owe informacje i zaspokoiæ ich wszelk¹ ciekawoœæ na temat przed³o¿onych propozycji.
Ta inicjatywa szkoleniowa narodzi³a siê z bezpoœredniego wys³uchania potrzeb firm i odwiedzaj¹cych, którzy coraz bardziej prosz¹ o informacje oraz o mo¿liwoœæ bezpoœredniego sprawdzenia ró¿nych technik i us³ug drukowania/personalizacji stanowi¹cych dodan¹ wartoœæ, któr¹ zaoferuj¹ oni z kolei w³asnym klientom.
Zró¿nicowanie jest w istocie kluczem do konkurencyjnoœci wszystkich przedsiêbiorców i pozwala bran¿y ewoluowaæ w kierunku nowych pomys³ów i rozwi¹zañ, anga¿uj¹c w proces rozwoju producentów maszyn pobudzonych do tego, aby zawsze oferowaæ przedsiêbiorcom nowe mo¿liwoœci.

Wiele mo¿liwoœci i udogodnieñ dla odwiedzaj¹cych

PTE oferuje interesuj¹ce mo¿liwoœci dla odwiedzaj¹cych pocz¹wszy ju¿ od tego miesi¹ca. W drugiej po³owie listopada zostanie otwarta wstêpna rejestracja dla zwiedzaj¹cych. Oprócz zni¿ki dla tych, którzy dokonaj¹ wstêpnej rejestracji na PTE, bêdzie mo¿na uzyskaæ bezp³atny wstêp na targi HOMI, sektor Gifts&Events, których daty czêœciowo siê pokryj¹: styczniowe Homi zosta³y zaplanowane od 26 do 29 stycznia i bêd¹ stanowiæ dodatkow¹ okazjê na znalezienie nowych kontaktów i mo¿liwoœci biznesowych dziêki komplementarnoœci kategorii produktów obu wydarzeñ. Aby przyspieszyæ i u³atwiæ tê okazjê do odwiedzenia obu imprez targowych, PTE zapewni równie¿ odwiedzaj¹cym w dniu 26 stycznia ca³odzienny i ci¹g³y specjalny transfer pomiêdzy PTE / fieramilanocity a Homi / Rho.