Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PTE 2018 PRZYGOTOWUJE SIÊ DO POWITANIA WAS W MEDIOLANIE

08.10.2017

18. edycja PTE Promotiontrade Exhibition, miêdzynarodowych targów artyku³ów reklamowych, tekstyliów promocyjnych oraz technologii personalizacji organizowana przez Fiera Milano, odbêdzie siê w dniach od 24 do 26 stycznia 2018 na fieramilanocity w Mediolanie.

G³ówni gracze z bran¿y, W³osi i obcokrajowcy, potwierdzili ju¿ swoj¹ obecnoœæ na targach, a wielu wa¿nych profesjonalistów z bran¿y po raz pierwszy weŸmie udzia³ w imprezie w 2018 roku.
W najbli¿szych tygodniach na witrynie www.pteitaly.it/en bêdzie udostêpniona pe³na lista wystawców oraz zostanie otwarta wstêpna rejestracja dla zwiedzaj¹cych.
Impreza jest zastrze¿ona wy³¹cznie dla operatorów z bran¿y: dystrybutorów i sprzedawców drobnych przedmiotów, firm œwiadcz¹cych us³ugi personalizacyjne i agencji promocyjnych.

 

www.pteitaly.it