Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PSI przeprowadza badanie rynku bran¿y produktów reklamowych- zachêcamy do udzia³u w badaniu!

10.05.2017

Ju¿ po raz pi¹ty PSI przeprowadza badanie rynku bran¿y produktów reklamowych.
Liczba miêdzynarodowych firm bior¹cych udzia³ w PSI Industry Barometr wzrasta z roku na rok.
Aby podejmowaæ odpowiedzialne decyzje, przedsiêbiorcy musz¹ byæ œwiadomi tego, co dzieje siê na rynku.
Industry Barometr PSI- badanie przeprowadzone przez PSI Network daje mo¿liwoœæ uzyskania najœwie¿szych informacji o stanie gospodarki.

Czy wiesz, ¿e ponad 27% dostawców artyku³ów promocyjnych, a 32% dystrybutorów artyku³ów promocyjnych oczekuje, ¿e sprzeda¿ wzroœnie o 20% w ci¹gu najbli¿szych 5 lat?

PSI Industry Barometer daje mo¿liwoœæ coraz dok³adniejszego odzwierciedlenia struktury ekonomicznej rynku jak równie¿ pokazania jego trendów. Zachêcamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w kolejnej edycji PSI Industry Barometr.

To tylko 5 minut, dziêki którym przyczynicie siê Pañstwo do poszerzenia wiedzy na temat naszego wspólnego rynku.

Supplier: http://reedexpo.efmfeedback.com/se/705E3F1E21E7160C

Distributor: http://reedexpo.efmfeedback.com/se/705E3F1E00CE8758

Serdecznie dziêkujemy!

Pañstwa PSI Team