Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PSI 2017: Wiêcej przestrzeni, wiêcej czasu, wiêcej ró¿norodnoœci

30.11.2016

PSI – Miêdzynarodowa Sieæ Ludzi Przemys³u Artyku³ów Reklamowych
PSI 2017 – Czo³owe Europejskie Targi Artyku³ów Reklamowych

10 – 12 stycznia 2017r., Tereny Targowe w Düsseldorfie

 

Powierzchnie specjalne rozbudowano, nowe narzêdzie komunikacyjne u³atwia targow¹ codziennoœæ, a kilkaset klientów ju¿ teraz dokona³o rejestracji na odbywaj¹cy siê po raz pierwszy Dzieñ Klienta Przemys³owego.Tym samym targi PSI, które odbêd¹ siê od wtorku 10 stycznia do czwartku 12 stycznia 2017r. w Düsseldorfie, s¹ wielce obiecuj¹ce ju¿ prawie miesi¹c przed rozpoczêciem imprezy.


Tekstylia ponownie stanowi¹ centralny temat targów. Na Textile Area w hali 10 wystawcy zaprezentuj¹ status quo oraz perspektywy na przysz³oœæ tekstylnych artyku³ów reklamowych. Kreatywne i u¿ytkowe innowacje bêd¹ panowaæ w Newcomer Area w halach 11 i 12.

Na PSI Institute – Competence Area w hali 9 przedstawione zostan¹ ekskluzywne premiery produktowe 50 uczestników targów, którzy bior¹ w nich udzia³ po raz pierwszy (50 PSI FIRST).

 

 

www.psi-network.de

www.psi-messe.com