Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PrzyjedŸ na targi RemaDays Warsaw i wygraj cenne nagrody!

10.01.2017

Tradycj¹ sta³o siê, ¿e podczas targów RemaDays Warsaw organizowana jest loteria dla zwiedzaj¹cych. W tym roku równie¿ nie zabraknie emocji zwi¹zanych z tym, kto oka¿e siê wielkim zwyciêzc¹ i wyjedzie z wyj¹tkow¹ nagrod¹!

 

Do wygrania nowoczesny NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 13.3 RETINA wraz z drukark¹ HP DESKJET ADVANTAGE 3635!

Co zrobiæ, aby wygraæ? Wystarczy odwiedziæ targi RemaDays Warsaw, zostawiæ swoj¹ wizytówkê i pojawiæ siê 16 lutego na stoisku A2 w hali E, gdzie odbêdzie siê wielkie losowanie.

Szczegó³y konkursu znajd¹ Pañstwo w regulaminie dostêpnym na stronie www.remadays.com

 

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie. Do zobaczenia w w lutym!