Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Przygotuj siê na letnie wyzwania z Falk&Ross!

12.05.2016


Ju¿ za chwilê tysi¹ce Polaków wyrusz¹ na zas³u¿ony wakacyjny wypoczynek. Salony SPA i kosmetyczne wype³ni¹ siê klientami, pragn¹cymi przygotowaæ swoje cia³a na letnie szaleñstwo. Hotele i restauracje ju¿ przygotowuj¹ siê przed szczytem sezonu wypoczynkowego. Zapewnienie obs³ugi na najwy¿szym poziomie jest du¿ym wyzwaniem. Jednym z wa¿nych elementów jest na pewno dobry wygl¹d personelu oraz wyposa¿enie pokoi hotelowych.

W ofercie Falk&Ross mo¿na znaleŸæ ponad 250 produktów przeznaczonych dla rynku HoReCa oraz dla bran¿y kosmetycznej i medycznej. Od koszul Seidensticker i BarGear, fartuchów kelnerskich i zapasek o ró¿nych d³ugoœciach i kolorach marki Bistro by Jassz, przez spodnie, eleganckie spódnice i kurtki szefa kuchni, po modne fartuchy dla salonów kosmetycznych i SPA oraz fartuchy medyczne marki Karlowsky.

Uzupe³nieniem oferty s¹ super miêkkie rêczniki i szlafroki o ró¿nych gramaturach i bardzo bogatej kolorystyce od Towels by Jassz. Idealne do ³azienek, pokoi hotelowych i wypoczynku siê na pla¿y. Wszystkie produkty przeznaczone s¹ do dekoracji, w postaci haftu lub nadruku.


Wiêcej informacji na http://www.falk-ross.eu/Produkty-/?lang=5&shp=1