Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Przygotowania do lata czas rozpocz¹æ!

09.06.2017

Wyczekiwany przez wszystkich sezon letni zbli¿a siê do nas du¿ymi krokami. Poœród pla¿owych niezbêdników i idealnych towarzyszy wypoczynku nie mo¿e zabrakn¹æ rêczników oraz toreb.

Produkty marki Towels by Jassz to wysokiej jakoœci rêczniki k¹pielowe i pla¿owe. Produkty dostêpne s¹ w intensywnych kolorach, jak Aqua, Fuchsia, Aubergine oraz bardziej stonowanych, jak Sky, Pink i Sand. Do wyboru s¹ ró¿ne rozmiary, a¿ do 100 x 180cm oraz gramatury od 420 g/m² do 550 g/m². Wszystkie produkty wykonano z wysokiej jakoœci bawe³ny. Wyposa¿one s¹ one w dwa wieszaczki oraz ozdobn¹ plisê. Mo¿na je praæ w temperaturze do 60°C, a modele Tiber a¿ do 95°C. Produkty mo¿na ozdobiæ metod¹ haftu. Amatorzy aktywnego wypoczynku pokochaj¹ rêcznik golfowy Thames z metalowym wieszaczkiem do zamocowania na wózku golfowym. Wieczorem do odpoczynku w saunie polecamy rêcznik Sauna Rhône oraz szlafroki k¹pielowe.

Wœród toreb marki Bags by Jassz, w które mo¿emy spakowaæ rêcznik, p³yn do opalania oraz wiele innych przydatnych na pla¿y rzeczy, mo¿emy znaleŸæ modele z bawe³ny, poliestru oraz bawe³ny organicznej. Produkty maj¹ w¹skie lub poszerzane dno i krótkie albo d³ugie uchwyty. Torba Gusset pozwala nam zapomnieæ o wyborze uchwytów krótkich albo d³ugich – model jest wyposa¿ony w oba rodzaje. Niewa¿ne, który z nich wybierzesz, drugi pozostanie niewidoczny i schowany wewn¹trz torby. Alternatyw¹ mog¹ byæ bardzo porêczne bawe³niane worki/plecaki Chestnut wi¹zane na sznurek i dostêpne a¿ w 25 intensywnych kolorach.

Wiêcej produktów na naszej stronie.