Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Przyci¹gaj spojrzenia z produktami Nakedshirt!

03.02.2017

 

Marka Nakedshirt dostêpna w Falk&Ross Group Polska powiêkszy³a ofertê produktów o koszulki t-shirt z dekoltem okr¹g³ym i v-neck. Na uwagê zas³uguje tak¿e damska koszulka o wyd³u¿onym modnym kroju i rêkawach batwing.


Wœród nowoœci znalaz³y siê tak¿e bluzy raglanowe z okr¹g³ym dekoltem
i przeszyciami Overlock. Modele z kapturem posiadaj¹ wykoñczenie French Terry oraz boczne kieszenie z klapami œci¹gaczowymi.


Wszystkie produkty zosta³y wykonane z wysokiej jakoœci materia³ów i maj¹ nowoczesny, dopasowany krój, który wyró¿nia siê miêkkoœci¹ materia³u, dba³oœci¹ o detale i inspirowanym mod¹ detaliczn¹ krojem. Brak metki na karku pozwoli w bardzo ³atwy sposób na nadanie produktom nowej marki.

 

Wszystkie produkty mo¿na zobaczyæ na:

https://www.falkross.eu/Marki/Nakedshirt/?lang=5&shp=1