Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Przezroczyste okulary przeciws³oneczne

18.06.2015

Przezroczyste okulary przeciws³oneczne, NOWA moda na lato 2015
prezentowana przez firmê Promopremiums!

Przezroczyste okulary przeciws³oneczne w Twoim ulubionym kolorze! Firma Promopremiums z dum¹ prezentuje now¹ modê na lato tego roku.

Dodaj kolorowe soczewki lustrzane i stwórz jeszcze bardziej modne okulary przeciws³oneczne dla swoich klientów! Promopremiums mo¿e stworzyæ Twój w³asny ulubiony kolor dziêki palecie 250 kolorów (kolory przezroczyste wed³ug palety kolorów PMS) lub modele wielobarwne, z b³yszcz¹cym lub matowym wykoñczeniem, z normalnymi, normalnie kolorowymi, srebrnymi lub kolorowymi soczewkami lustrzanymi.

Mo¿emy nanosiæ druk na zauszniki, soczewki okularowe, dodaæ kolorowy drukowany film otworkowy (pinhole film), dodaæ (w pe³nym kolorze) etui z nadrukiem, i tak dalej, co tylko sobie wymarzysz, my to stworzymy!

Jeœli chcesz uzyskaæ wiêcej informacji, chêtnie pomo¿emy. Okulary przeciws³oneczne Promospecs Kustom Koloro na specjalne zamówienie dostêpne ju¿ od 250 szt (okulary bez indywidualnego zamówienia wykonane przez firmê dostêpne ju¿ od 25 sztuk).
SprawdŸ na http://www.promopremiums.eu lub skontaktuj siê z nami poprzez info@promopremiums.eu lub zadzwoñ +31 88 996 3399 (Angielski i Holenderski)