Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Prze¿yjmy to jeszcze raz- relacja video z targów RemaDays Kiev 2017

12.05.2017

7 kwietnia zakoñczy³a siê 8 edycja Miêdzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Kiev.

Przez dwa dni, 6 i 7 kwietnia wystawcy mieli okazjê zaprezentowaæ siê w sektorach Out&InDoorSystems, GiftsWorld, TechnologyPark, PrintShow, PhotoCreation, InternetSolution, EventShow, TextileZone, School&Office Room. Zachêci³o to do przybycia agencje reklamowe, specjalistów z zakresu reklamy i marketingu, a tak¿e przedstawicieli firm specjalizuj¹cych siê w sprzêcie poligraficznym oraz klientów koñcowych.

 

Zachêcamy do zapoznania siê z krótk¹ relacj¹ video!

 

 

www.remadays.com.ua