Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Przenoœne drukarki etykiet pomagaj¹ w zwiêkszeniu produktywnoœci

30.10.2014

Przenoœne drukarki etykiet pomagaj¹ w zwiêkszeniu produktywnoœci

Niemniej jednak dobre oznaczenie obwodów, kabli i przewodów w znacznym stopniu przyspiesza wykonywanie wszystkich póŸniejszych prac elektrycznych. « Dlatego w³aœnie Brady oferuje najlepsze na rynku drukarki, które s¹ w stanie oznakowaæ dowolne kable i przewody elektryczne, komponenty czy skrzynki bezpiecznikowe w ci¹gu kilku minut, zwiêkszaj¹c znacz¹co wydajnoœæ», mówi Cindy Van den Bremt, mened¿er produktu ds. systemów przenoœnych w firmie Brady.

Szybkie i efektywne
Przenoœne drukarki Brady zosta³y opracowane z myœl¹ o instalatorach z bran¿y elektrycznej, telekomunikacyjnej i transmisji danych. Modele BMP21-PLUS, BMP41, BMP51 oraz BMP71 zosta³y zaprojektowane w celu umo¿liwienia profesjonalistom szybkiej, ³atwiej i pewnej identyfikacji ka¿dego przewodu i komponentu.

«Oprócz ró¿nic w obs³ugiwanych szerokoœciach etykiet, wszystkie drukarki Brady oferuj¹ szybk¹ wymianê kaset drukuj¹cych, druk koszulek i etykiet ci¹g³ych z rolek, wbudowane obcinarki etykiet, wgrane symbole i grafiki oraz wielojêzyczne menu.  Firma Brady oferuje równie¿ specjalne aplikacje dla drukarek, które umo¿liwiaj¹ druk etykiet wycinanych czy szybkie identyfikowanie skrzynek bezpiecznikowych oraz komponentów.

Niezawodne
Instalatorzy czêsto pracuj¹ w warunkach, które stanowi¹ spore wyzwanie zarówno dla ludzi, jak i maszyn. »Zwracamy szczególn¹ uwagê na to, aby budowaæ py³oszczelne i odporne na wstrz¹sy drukarki, które s¹ trwa³e. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzyma³oœci w ciê¿kich warunkach pracy ka¿dy nowy model drukarki musi przejœæ test odpornoœci na uderzenia zanim zostanie wprowadzony na rynek »
Ka¿da drukarka przenoœna Brady jest przystosowana do pracy z akumulatorkami. Dostêpne s¹ zapasowe baterie do ³adowania, tak wiêc zawsze dysponujemy energi¹ potrzebn¹ do wykonania zadania»

Trwa³e
Opieraj¹c siê na badaniach i doœwiadczeniu, firma Brady zbudowa³a olbrzymi¹ bazê wiedzy, dziêki której wybiera siê najlepsze materia³y i kleje do tworzenia etykiet sprawdzaj¹cych siê nawet w ciê¿kich warunkach produkcyjnych. « Ka¿da przenoœna drukarka Brady pracuje bezproblemowo z naszymi zaawansowanymi etykietami odpornymi na przed³u¿one dzia³anie promieni UV oraz warunki atmosferyczne. G³ówna zalet¹ etykiet  opracowanych przez  Brady jest fakt, ¿e gdy raz zostan¹ zaaplikowane na danej powierzchni nie odpadaj¹ od niej. «Konstrukcja etykiet jest dopasowana do wszelkiego rodzaju pod³o¿y w celu unikniêcia sytuacji przypadkowego odklejenia, dziêki czemu nigdy nie trzeba dokonywaæ ponownej identyfikacji bez wyraŸnego powodu.»

Zestawy rocznicowe
« W zwi¹zku z obchodami 100-lecia firmy do ka¿dego zarejestrowanego zestawu z przenoœn¹ drukark¹ do
do zastosowañ elektrycznych i telekomunikacyjnych do³¹czamy gratisowy œci¹gacz izolacji oraz oferujemy jako dodatkow¹ korzyœæ specjaln¹ cenê urodzinow¹ dla zestawów zakupionych w okresie pomiêdzy 22 wrzeœnia a 30 grudnia br. Zestawy sk³adaj¹ siê z praktycznej twardej walizki, nowej drukarki, materia³ów do etykietowania, baterii, akcesoriów i vouchera upowa¿niaj¹cego do odbioru darmowego œci¹gacza do izolacji przydatnego w codziennej pracy instalatorów.

www.mymepax.com