Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Przedwyborcze gad¿etobranie

12.11.2014

Przedwyborcze gad¿etobranie


Okres przedwyborczy to czas, kiedy na wszystkich mo¿liwych noœnikach reklamowych króluje polityka. Tablice outdoorowe, czas antenowy, radiowy i powierzchnie prasowe zdominowane s¹ przez uœmiechniête twarze dzia³aczy samorz¹dowych i ich przedwyborcze obietnice. Oczywiœcie w ruch id¹ tak¿e gad¿ety reklamowe, bo to za nimi najchêtniej ogl¹daj¹ siê wyborcy podczas spotkañ z kandydatami.


Specjaliœci od kampanii politycznych mówi¹ jednog³oœnie, ¿e gad¿ety podczas kampanii byæ musz¹. Wczeœniejsza kie³basa wyborcza dziœ przybiera zupe³nie inne formy. Jak wspomina £ukasz Dziedzic, Prezes Zarz¹du agencji BE Public, staramy siê w tym temacie upodobniæ do stylu kampanii amerykañskich. – Musi byæ g³oœno i przede wszystkim kolorowo – t³umaczy Dziedzic – Dziêki gad¿etom kandydat próbuje najpierw zaistnieæ w œwiadomoœci wyborcy, a nastêpnie pozostaæ tam jak najd³u¿ej. Aby gad¿ety w pe³ni spe³ni³y swoj¹ rolê musz¹ byæ przede wszystkim u¿yteczne dla wyborcy. Ich jakoœæ i przydatnoœæ zale¿¹ przede wszystkim od bud¿etu, ale równie istotny jest pomys³. Nie bez znaczenia jest oczywiœcie wybór odpowiedniego upominku, który bêdzie w sposób spójny i konsekwentny promowa³ nazwisko kandydata. – Ogromny wybór kategorii upominków daje przy takim rozwi¹zaniu spore pole do popisu. Wyborcy z pewnoœci¹ zwróc¹ uwagê na gad¿et kojarz¹cy siê z programem kandydata, który zarazem stanie siê w ich oczach bardziej wiarygodny. I mocniej zapadnie w pamiêæ, ni¿ zdjêcie na ulotce – dodaje Joachim Tomczyk z firmy AdForce.

Skutecznoœæ wyborczego upominku zdaniem specjalistów le¿y w jego znacznie d³u¿szej ¿ywotnoœci w porównaniu np. z plakatami. – Gad¿ety, szczególnie te u¿yteczne i dobre jakoœciowo, rzadziej podzielaj¹ los ulotek i na d³u¿ej zostaj¹ z potencjalnym wyborc¹, przypominaj¹c mu o kandydacie czy jego stronie www – mówi Grzegorz Kempa, Dyrektor handlowy AdVeno – Co wa¿ne, taki upominek wpisuje siê w znan¹ z psychologii tzw. regu³ê wzajemnoœci. Ludzie odwzajemniaj¹ siê komuœ, kto coœ dla nich zrobi³.


Sieæ na niezdecydowanych


Punktem wyjœcia jest podstawowa rola upominku reklamowego – ma on propagowaæ nazwisko i partiê kandydata, sprawiæ, ¿eby nawet niezdecydowany wyborca zag³osowa³, chocia¿by dlatego, ¿e skojarzy nazwisko z czymœ pozytywnym – z prezentem.

Dlatego najlepsze gad¿ety to takie, które  mieszcz¹ siê w d³oni, ewentualnie w kieszeni i jest na nich nazwisko kandydata np. d³ugopisy, znaczki, baloniki, chusteczki, linijki – przekonuje Joanna Gepfert, specjalistka od marketingu politycznego z agencji PR Project – Kandydaci poszukuj¹ przede wszystkim tanich gad¿etów, poniewa¿ musz¹ ich rozdaæ bardzo du¿o. Czêœæ kandydatów siêga po gad¿ety po to, by z ich pomoc¹ pozytywnie siê kojarzyæ wyborcom. Powinni jednak pamiêtaæ, ¿e w wyborach nale¿y siê prezentowaæ nie tylko pozytywnie, ale i skutecznie.  A to znaczy, ¿e musz¹ zawsze przypominaæ nazwisko i nazwê swojego ugrupowania.


Ró¿ne oblicza wyborczej kie³basy


Kandydaci na stanowiska samorz¹dowe przeœcigaj¹ siê w pomys³ach na oryginalne i funkcjonalne gad¿ety, co póŸniej staje siê tematem marketingowych dyskusji albo anegdot, podobnie jak towarzysz¹ce upominkom has³a wyborcze. Niektóre budz¹ szczery œmiech, ale trzeba przyznaæ, ¿e i w tym szaleñstwie jest metoda, bo b³yskawicznie l¹duj¹ na pierwszych stronach gazet i czo³ówkach programów informacyjnych. W roli wyborczej kie³basy wystêpuj¹ dziœ koszulki reklamowe, przypinki, balony, d³ugopisy, breloki, cukierki reklamowe, czy notesiki. – Gad¿ety wyborcze maj¹ oprócz funkcji informacyjnych ogromne znaczenie propagandowo-marketingowe – podkreœla Joanna Warkocka z firmy BTL FORMS – W dotychczasowych kampaniach wyborczych najbardziej popularne by³y: kubki, d³ugopisy, tr¹bki, smycze, ulotki, banery, torby papierowe, breloki pi³ki – gad¿ety tanie z du¿¹ powierzchni¹ ekspozycji treœci i logotypu.

Warto jednak d³u¿ej pochyliæ siê nad katalogiem, ¿eby wybraæ takie przedmioty, które faktycznie zostan¹ z wyborc¹ d³u¿ej i umo¿liwi¹ lepsze poznanie profilu samorz¹dowego kandydata. – Balony robi¹ show, ale prêdzej czy póŸniej i tak zejdzie z nich powietrze. P¹czki mo¿e i smaczne, ale na chwilê… – mówi £ukasz Dziedzic – Jedna z kandydatek do Sejmiku Woj. Œl¹skiego rozdaje ulotki w formacie DL, gdzie jedno skrzyd³o jest typow¹ ulotk¹, a drugie jest pocztówk¹. Pomys³ ciekawy: nawet je¿eli jej program wyborcy nie zainteresuje byæ mo¿e zamiast pozdrowieñ via Facebook nieco siê wysili i wyœle komuœ odchodz¹c¹ niestety do lamusa kartkê.

W historii przedwyborczych kampanii by³o ju¿ chyba wszystko – poduszki z zabawn¹ rymowank¹, p³yn do mycia naczyñ z obietnic¹ dbania o porz¹dek gminy, papryka nawi¹zuj¹ca do aktualnej politycznej anegdoty i wiele innych mniej, lub bardziej przydatnych przedmiotów. Choæ upominki zawsze ciesz¹, warto zadbaæ o to, ¿eby nie by³y tylko przelotn¹ przyjemnoœci¹, a pami¹tk¹ po w³aœciwej decyzji wyborczej.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426