Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Przedstawiciel PIAP w Radzie KIG

06.07.2017

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po raz kolejny  ma swojego reprezentanta w Radzie Krajowej Izby Gospodarczej. Zbigniew Grzeszczuk Cz³onek Zarz¹du PIAP zosta³ wybrany i ponownie zasi¹dzie w sk³adzie Rady KIG na kadencjê: 2017-2021.

Dnia 29 czerwca br. pod przewodnictwem przewodnicz¹cego Rady KIG Janusza Steinhoffa odby³o siê pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady KIG. Podczas spotkania dokonano wyboru w³adz w poszczególnych gremiach izb nale¿¹cych do Krajowej Izby Gospodarczej.

W trakcie zebrania omówiono równie¿ obecn¹ sytuacjê gospodarcz¹ w Polsce wedle, której gospodarka ma siê dobrze, deficyt bud¿etowy jest na wyj¹tkowo niskim poziomie. Wzros³y  dochody z PIT, CIT, AKCYZY, VAT. Uszczelnienie podatku VAT w bran¿ach akcyzowych spowodowa³ wzrost przychodów pañstwa. Wg wstêpnych danych GUS rok 2016  przyniós³ wzrost polskiego eksportu o 2,3 proc. (do 183,6 mld euro), importu o 0,9 proc. (do 178,9 mld euro) oraz dalsze znacz¹ce zwiêkszenie nadwy¿ki obrotów (ponad 2-krotne, do blisko 4,8 mld euro). Zagro¿eniami  dla dalszego gospodarczego rozwoju s¹: demografia, obni¿enie wieku emerytalnego, przewlek³oœæ spraw s¹dowych, nierozwi¹zane kwestie górnicze.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.