Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Przedmiotowo i podmiotowo istotne elementy umowy

07.01.2021

W poprzednim numerze Gifts Journal Polska omówione zostało zagadnienie stron w umowie i znaczenie preambuły. Niniejszy artykuł jest jego kontynuacją i dotyczyć będzie przedmiotowo oraz podmiotowo istotnych elementów umowy.

 

Przedmiotowo istotne elementy treści czynności prawnej, jaką jest umowa (z łac. essentialia negotii), to elementy, które określają typ czynności, która będzie podejmowana. Bez tych elementów nie można określić przykładowo, czy strony zawarły umowę o dzieło, czy też umowę zlecenia. Poniższe przykłady pozwolą zrozumieć, czym są przedmiotowo istotne elementy treści czynności prawnej:

  1. Przy umowie sprzedaży elementami istotnymi umowy jest: określenie stron, zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy sprzedawanej i wydanie jej, zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny.

  2. Przy umowie zlecenia elementami istotnymi umowy jest: określenie stron, zobowiązanie przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Należy zwrócić uwagę, że zlecenie może być odpłatne albo nieodpłatne. Co do zasady zlecenie jest odpłatne i wówczas należy określić wynagrodzenie, jednak wynagrodzenie nie należy do essentialia negotii.

  3. Przy umowie o dzieło elementami istotnymi umowy jest: określenie stron, określenie dzieła, które wykonać ma przyjmujący zamówienie, oraz wynagrodzenie, które winien jest zapłacić zamawiający.

 

Podmiotowo istotne elementy treści czynności prawnej – umowy (z łac. accidentalia negotii) to elementy, których zamieszczenie bądź niezamieszczenie jest obojętne z punktu widzenia kwalifikacji umowy (np. umowa zlecenia czy umowa o dzieło), ale poprzez wprowadzenie ich do umowy przez strony wpływają one na wykonywanie umowy i uważane są za istotne jej składniki. Przykładami podmiotowo istotnych elementów umowy jest: zadatek, warunek, termin, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna, wadium etc.

 

Doświadczenie pokazuje, że jednym z najczęściej wprowadzanych do umów podmiotowo istotnych elementów jest kara umowna. Kara umowna może zostać zastrzeżona tylko w odniesieniu do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. W przypadku zobowiązań pieniężnych należą się odsetki. Kara umowna nie może być zbyt wygórowana, dlatego za każdym razem należy ocenić ją realnie, tak by kontrahent nie żądał przed sądem miarkowania jej wysokości. Poniżej zamieszczono przykład prawidłowo sformułowanego zapisu dotyczącego kary umownej:

Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w sytuacji, gdy uszkodzi swoimi działaniami serwery Usługobiorcy w wyniku nieprawidłowej konserwacji przez Usługodawcę, pracownika Usługodawcy lub inne osoby, przy pomocy których świadczy usługi.

 

Należy zwrócić uwagę także na to, iż istnieje jeszcze grupa przedmiotowo nieistotnych elementów treści czynności prawnej (z łac. naturalia negotii). W uproszczeniu można przyjąć, że jeżeli strony nie określą pewnych kwestii w umowie, to są one uregulowane w przepisach.

 

Reasumując, zawierając umowę należy koniecznie określić przedmiotowo istotne elementy umowy. Nieprecyzyjne określenie tych elementów wywołuje wielokrotnie spór pomiędzy kontrahentami co do tego, czego oczekiwali i jaką umowę chcieli realizować. Podmiotowo istotne elementy czynności prawnej mogą zostać wprowadzone przez kontrahentów do umowy, albowiem nie są one obowiązkowe. Wymaga podkreślenia, że ich wprowadzenie do umowy dyscyplinuje kontrahentów do rzetelnego wypełnienia umowy. W jednej umowie można zawrzeć wiele accidentalia negotii.

W następnym numerze poruszone zostanie zagadnienie podpisów pod umową i załączników do umowy.

 

Radca Prawny Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7

63-300 Lenartowice

tel. 537-978-473

 

 

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Gifts Journal Polska. Do pobrania TUTAJ.