Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PromotionTrade Exhibition

16.11.2015

20-22.01.2016 PromotionTrade Exhibition

Od 20 do 22 stycznia 2016 roku w Mediolanie odbêd¹ siê targi PromotionTrade Exhibition.

Charakterystycznym elementem 16 edycji tych targów bêdzie podzia³ na dwa obszary: z jednej strony tekstylia i upominki reklamowe, z drugiek us³ugi i maszyny do znakowania i personalizacji.

Szczególna uwaga bêdzie skierowana na szkolenia z bogatym programem warsztatów skierowanych do wystawców i zwiedzaj¹cych.

Poza tym, na PTE bêdzie mo¿na równie¿ zobaczyæ maszyny drukarskie 3D, które s¹ coraz bardziej atrakcyjne dla bran¿y produktów promocyjnych a ponadto stanowi¹ specjalny obszar dla Twórczych Talentów!

www.promotiontradeexhibition.it