Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Promotional Gift Award 2016: termin zg³aszania propozycji przed³u¿ony

25.11.2015

Promotional Gift Award 2016: termin zg³aszania propozycji przed³u¿ony

 

Uwaga spóŸnialscy: Termin zg³aszania propozycji do konkursu Promotional Gift Award 2016 zosta³ przed³u¿ony o trzy tygodnie ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie. Producenci i dystrybutorzy produktów reklamowych, agencje i projektanci maj¹ teraz czas do 3 grudnia 2015 roku, by zarejestrowaæ swoje produkty i kampanie do konkursu, w którym nagrody przyznawane s¹ przez bran¿owe wydawnictwo z Kolonii – firmê WA Media – ju¿ od 2003 roku. W dniach 14 i 15 grudnia jury sk³adaj¹ce siê z ekspertów oceni wszystkie nades³ane zg³oszenia.


Nagroda Promotional Gift Award jest przyznawana w oœmiu ró¿nych kategoriach: „Gad¿ety reklamowe”, „Produkty komunikacyjne”, „Produkty premium i brandowe”, „Indywidualnie zaprojektowane”, „Best practice”, „Merchandising”, „Technologie personalizacji produktów” i „Opakowania”. Produkty i kampanie s¹ rejestrowane za poœrednictwem strony internetowej www.promotionaward.com. Tak¿e zdjêcia oraz dodatkowe informacje mog¹ byæ przes³ane poprzez formularz rejestracyjny.


Oficjalne wrêczenie nagród odbêdzie siê w dniu 16 marca 2016 roku podczas HAPTICA® live ’16 w World Conference Center w Bonn, gdzie wszystkie nagrodzone produkty bêdzie mo¿na ogl¹daæ na specjalnej wystawie.


www.promotionaward.com