Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Promotional Gift Award 2016: kreatywnoœæ na ca³y rok

20.10.2015

Promotional Gift Award 2016: kreatywnoœæ na ca³y rok

 

D – Nigdy nie jest za wczeœnie na dobre pomys³y: kreatywne gad¿ety reklamowe, specjalnie dostosowane wzory, przyci¹gaj¹ce uwagê opakowania, rewelacyjne technologie personalizacji i pomys³owe kampanie, w których wykorzystuje siê artyku³y promocyjne, s¹ na czasie przez ca³y rok. Najlepsze z nich mog¹ byæ zg³aszane do corocznego konkursu Promotional Gift Award, który przeznaczony jest dla przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na rynku reklamy dotykowej. Promotional Gift Award to nagroda przyznawana przez niemieck¹ firm¹ wydawnicz¹ WA Media od 2003 roku i wyró¿nia ca³e spektrum produktów stosowanych w œrodkach komunikacji korporacyjnej.


Do 11 listopada 2015 r. agencje reklamowe, dzia³y marketingu firm, dystrybutorzy artyku³ów reklamowych oraz ich dostawcy mog¹ zg³aszaæ swoje produkty i kampanie za poœrednictwem strony internetowej.


Jury, w którego sk³ad wchodz¹ eksperci z bran¿y, wybierze najlepsze propozycje w poszczególnych kategoriach: Upominki, Produkty Komunikacyjne, Produkty Premium i Brandowe, Najlepsze Rozwi¹zanie, Projekt Indywidualny, Technologie Personalizacji, Opakowania oraz Merchandising, która jest zupe³nie now¹ kategori¹.


Produkty, które zwyci꿹 zostan¹ zaprezentowane 16 marca 2016 r. podczas oddzielnej wystawy HAPTICA® live16 odbywaj¹cej siê w World Conference Center w Bonn. Tak¿e ceremonia przyznania nagród odbêdzie siê w ramach HAPTICA® live


www.promotionaward.com