Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Promocja sprzeda¿y mleka BEBIKO JUNIOR.

23.05.2014

Promocja sprzeda¿y mleka BEBIKO JUNIOR.

Gra edukacyjna dla najm³odszych.

 

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. zorganizowa³a akcjê promocyjn¹ swojego produktu. Do zestawu 2 opakowañ mleka modyfikowanego Bebiko Junior, do³¹czono prezent – grê edukacyjn¹ dla najm³odszych. Za przygotowanie gad¿etu odpowiada³ Fortress Gifts, specjalizuj¹cy siê w produkcji gad¿etów reklamowych na potrzeby masowych akcji promocyjnych.

 

NUTRICIA zorganizowa³a akcjê promocyjn¹ mleka BEBIKO JUNIOR, w której do dwóch opakowañ mleka do³¹czono prezent – grê edukacyjn¹ dla najm³odszych.

 

Gra edukacyjna to zestaw 15 kart, które prezentuj¹ informacje zwi¹zane z modelowym talerzem ¿ywienia, istotnym w jad³ospisie dziecka w wieku od 1 do 3 lat. Karty zawieraj¹ informacje nt. poszczególnych grup ¿ywieniowych: produktów bia³kowych, produktów zbo¿owych, warzyw, owoców i t³uszczy. Dziêki kolorowym obrazkom, zachêcaj¹ równie¿ do wspólnego przygotowania odpowiednich posi³ków, anga¿uj¹c dzieci we wspóln¹ zabawê.

 

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami ¿ywieniowymi, eksperci rekomenduj¹, by w codziennym jad³ospisie maluchów miêdzy 1. a 3. rokiem ¿ycia znalaz³y siê trzy porcje produktów mlecznych dziennie, w tym dwie porcje mleka. Jednym z polecanych produktów jest mleko modyfikowane typu Junior (po 1. roku ¿ycia) wzbogacone w³aœnie w witaminê D i wapñ.

 

Nutricia Polska po raz kolejny zwraca uwagê, jak wa¿nym jest umiejêtne komponowanie w³aœciwej dziennej diety dziecka. Gra edukacyjna ma zwróciæ uwagê rodziców i podpowiedzieæ, w jaki sposób zbudowaæ model optymalnego i zdrowego przede wszystkim ¿ywienia dziecka.

 

Gad¿et przygotowa³ Fortress Gifts, specjalizuj¹cy siê w gad¿etach dla akcji promocyjnych gad¿etach korporacyjnych czy dla potrzeb eventów.

 

 

Informacja o Fortress Gifts:

 

Fortress Gifts specjalizuje siê w przygotowaniu artyku³ów promocyjnych dla kampanii gad¿etowych, dla potrzeb organizacji eventów czy gad¿etów korporacyjnych.

 

£¹czy trendy w produktach promocyjnych z wiedz¹, kilkunastoletnim doœwiadczeniem na rynku, kontaktami handlowymi, wysokimi umiejêtnoœciami w zakresie importu, logistyki i finansowania kontraktów.

 

Fortress Gifts dostarcza artyku³y promocyjne w pe³ni odpowidaj¹ce potrzebom swoich Klientów. Kreatywne, nieszablonowe podejœcie pozwala na indywidualne dopasowanie upominku reklamowego, koresponduj¹cego z dzia³alnoœci¹ firmy i jej produktami. Fortress Gifts zapewnia równie¿ doradztwo i wsparcie w procesie tworzenia i realizacji kampanii promocyjnej.

 

Fortress Gifts cieszy siê zaufaniem uznanych firm sektora FMCG, miêdzy innymi takich, jak: Unilever, Kompania Piwowarska, Danone, Nutricia, Terravita, L’oreal, Maspex, Coty, Lubella czy Coca-Cola.

 

Dotychczasowymi hitami okaza³y siê dostarczane przez Fortress Gifts pacynki i puzzle wspieraj¹ce sprzeda¿ produktów marki BoboVita, magiczne kubki Terravita bêd¹ce upominkiem œwi¹tecznym dla Klientów marki oraz bajkowe lunchboxy Rama, ciesz¹ce siê uznaniem w ca³ej Europie, czy maskotki Ma³e G³ody, towarzysz¹ce promocji sprzeda¿y serków Danio.

 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów Fortress Gifts poszerzy³ swoj¹ ofertê o nowe grupy produktowe. Ma³y sprzêt AGD to pierwsza z nowych propozycji, odpowiednia dla Klientów poszukuj¹cych produktów, które wspomog¹ spontaniczne akcje sprzeda¿owe. Druga grupa to tekstylia, w których imporcie Fortress Gifts ma wieloletnie doœwiadczenie. W szczególnoœci ofertê stanowi¹ T-shirty, do wykorzystania jako gad¿et w akcjach promocyjnych lub jak element ubioru pracowników firmy. Nowoœci¹ jest równie¿ bi¿uteria reklamowa jako atrakcyjny upominek promocyjny.

 

 

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts

www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszaki.htm