Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Promocja! Laminowane karty plastikowe w 5 dni!

12.06.2015

Promocja! Laminowane karty plastikowe w 5 dni!

Dostarczymy Ci karty, które zadowol¹ najbardziej wymagaj¹cego klienta. Najnowsze zdobienia kart przyci¹gn¹ uwagê nawet tych, którzy twierdz¹, ¿e widzieli ju¿ wszystko.

Karty (zadruk 4/4 + laminacja b³yszcz¹ca) w iloœci 1000 – 10000 szt. wyprodukujemy ju¿ w 5 dni!

Gwarantujemy szybk¹ wycenê i wsparcie techniczne naszych specjalistów!

SprawdŸ nas i wyró¿nij swoj¹ ofertê unikalnymi kartami plastikowymi.

Polskie Karty, info@polskiekarty.pl, tel.: + 48 12 415 11 45 www.polskiekarty.pl