Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Promocja kaszek BoboVita z klipsem Fortress Gifts dla Nutricia Polska

29.11.2013

Promocja kaszek BoboVita z klipsem Fortress Gifts dla Nutricia Polska

 

NUTRICIA Polska zorganizowa³a akcjê promocyjn¹ swojego produktu – kaszek.
Do zestawu dwóch kaszek BoboVita do³¹czono gad¿et – klips z wizerunkiem misia.
Za przygotowanie produktu promocyjnego odpowiada³
Fortress Gifts, specjalizuj¹cy siê m. in. w produkcji gad¿etów reklamowych na potrzeby akcji promocyjnych.

 

NUTRICIA przygotowa³a akcjê promocyjn¹ kaszek dla dzieci, w której do dwóch opakowañ kaszki BoboVita o smaku malinowym lub waniliowym do³¹czono prezent – klips z wizerunkiem misia.


Klips jest odpowiedzi¹ na informacje otrzymywane od Konsumentów a tak¿e kolejnym podkreœleniem wa¿nej dla marki BoboVita wysokiej jakoœci produktów. Dziêki praktycznemu gad¿etowi rodzic po odmierzeniu 1 porcji kaszki potrzebnej do przygotowania posi³ku mo¿e w odpowiedni sposób zamkn¹æ opakowanie. Tak zabezpieczona
torebka z kaszk¹ mo¿e byæ bezpiecznie przechowywana, zawartoœæ opakowania jest zabezpieczona np. przed rozsypaniem siê itp.

Zgodnie z wymogami dla tego typu produktów, klips spe³nia okreœlone normy bezpieczeñstwa. Gad¿et przygotowa³ Fortress Gifts, specjalizuj¹cy siê w promocjach gad¿etowych.

 

Akcjê promocyjn¹ zaplanowano w okresie od listopada do grudnia br. w sklepach sieci L’eclerc, Makro Cash&Carry, Tesco, Selgros, Real, Polomarket oraz w wybranych mniejszych sklepach na terenie kraju.

 

informacja o Fortress Gifts:

 

Fortress Gifts specjalizuje siê w przygotowaniu artyku³ów promocyjnych dla kampanii gad¿etowych, dla potrzeb organizacji eventów czy gad¿etów korporacyjnych.

 

£¹czy trendy w produktach promocyjnych z wiedz¹, kilkunastoletnim doœwiadczeniem na rynku, kontaktami handlowymi, wysokimi umiejêtnoœciami w zakresie importu, logistyki i finansowania kontraktów.

 

Fortress Gifts do­star­cza ar­ty­ku³y pro­mo­cyjne w pe³ni od­po­wia­da­j¹ce po­trze­bom swo­ich Klien­tów. Kre­atywne, nieszablonowe podejœcie pozwala na indywidualne dopasowanie upominku reklamowego, koresponduj¹cego z dzia³alnoœci¹ firmy i jej produktami. Fortress Gifts za­pew­nia rów­nie¿ do­radz­two i wspar­cie w pro­ce­sie two­rze­nia i realizacji kam­pa­nii promocyjnej.

 

Fortress Gifts cieszy siê zaufaniem uznanych firm sektora FMCG, miêdzy innymi takich, jak: Unilever, Kompania Piwowarska, Danone, Nutricia, Terravita, L’oreal, Maspex, Coty, Lubella czy Coca-Cola.

 

Dotychczasowymi hitami okaza³y siê dostarczane przez Fortress Gifts pacynki i puzzle wspieraj¹ce sprzeda¿ produktów marki BoboVita, magiczne kubki Terravita bêd¹ce upominkiem œwi¹tecznym dla Klientów marki oraz bajkowe lunchboxy Rama, ciesz¹ce siê uznaniem w ca³ej Europie, czy maskotki Ma³e G³ody, towarzysz¹ce promocji sprzeda¿y serków Danio.

 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów Fortress Gifts poszerzy³ swoj¹ ofertê o nowe grupy produktowe. Ma³y sprzêt AGD to pierwsza z nowych propozycji, odpowiednia dla Klientów poszukuj¹cych produktów, które wspomog¹ spontaniczne akcje sprzeda¿owe. Druga grupa to tekstylia, w których imporcie Fortress Gifts ma wieloletnie doœwiadczenie. W szczególnoœci ofertê stanowi¹ T-shirty, do wykorzystania jako gad¿et w akcjach promocyjnych lub jak element ubioru pracowników firmy. Nowoœci¹ jest równie¿ bi¿uteria reklamowa jako atrakcyjny upominek promocyjny.

 

 

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts

www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszaki.htm