Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Prof. L.Balcerowicz uœwietni obchody 10. jubileuszu TEXET Poland

05.01.2017

 

W 2017 roku Texet Poland œwiêtuje jubileusz 10 lat od przyst¹pienia do Grupy New Wave.

Z tej okazji dla swoich wybranych klientów, w pierwszym dniu Targów Remadays, organizuje wyj¹tkow¹ konferencjê.

Wœród prelegentów znalaz³ siê Prezes Zarz¹du New Wave Group – Torsten Jansson, który dzieliæ siê bêdzie swoimi doœwiadczeniami z tworzenia miêdzynarodowego konsorcjum oraz prof. Leszek Balcerowicz, jeden z ojców polskiego sukcesu ekonomicznego po transformacji systemowej, który w szerszej perspektywie opowie o tym, jak to siê sta³o, ¿e sukces ten by³ mo¿liwy.

W czasie konferencji uhonorowani zostan¹ te¿ wybrani dystrybutorzy produktów TEXET Poland.