Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Produkty marki COLOP na konkurs „Gifts of the year”

29.12.2016

 

Unikalne, ciekawe oraz idealne na prezent… Firma COLOP przedstawia produkty, które zg³osi³a do konkursu „Gifts of the year” odbywaj¹cego siê w ramach targów Rema Days.

 

Wszyscy uczestnicy targów Rema Days mog¹ wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu na najlepszy produkt podarunkowy! Do wszystkich zarejestrowanychorganizator wyœle formularz poprzez który mo¿na g³osowaæ na najlepszy „Gift of the year”. G³osowanie potrwa od 17 stycznia do 23 stycznia 2017 r. Zapraszamy do oddania g³osów na oryginalne, wyj¹tkowe i niebanalne produkty zg³oszone przez COLOP Polska. Poni¿ej prezentujemy produkty konkursowe:

 

Grawerowana fotografia

Grawerowana fotografia w ramce to idealny sposób na spersonalizowanie prezentu dla najbli¿szych na ka¿d¹ okazjê. To wszystko dziêki pracy ploterów laserowych CO2 oraz materia³ów do grawerowania. Program oferuje znakomit¹ jakoœæ obrabianych fotografii, a zastosowanie zaawansowanych filtrów pozwala na optymalne przerobienie zdjêcia w zale¿noœci od u¿ywanego materia³u (laminat, sklejka, kamieñ). Jest to nowa, ciekawa alternatywa dla zdjêæ na papierze.

Printer IQ

Piecz¹tka z serii Printer IQ to nowoczesna piecz¹tka, któr¹ mo¿esz dopasowaæ indywidualnie do swoich potrzeb. Personalizacja piecz¹tki jest mo¿liwa dziêki okienku XXL, które oferuje umieszczenie karteczki indeksuj¹cej z dowolnym wzorem. Mo¿esz dziêki temu dostosowaæ wygl¹d piecz¹tki do w³asnej firmy, a tak¿e promowaæ markê wœród u¿ytkowników. Piecz¹tka zawiera technologiê antypoœlizgow¹, co zabezpiecza przed wykonywanie zamazanych odbiæ.

 

Gra edukacyjna

Puzzle w postaci mapy Polski jako oryginalny prezent dla dzieci. Wykonane na sklejce z wykorzystaniem ploterów laserowych CO2. Plotery charakteryzuj¹ siê doskona³¹ precyzj¹ ciêcia drewnianej sklejki. Oprócz ciêcia w zakresie obróbki mo¿liwe jest równie¿ grawerowanie oraz znakowanie drewna wybranymi wzorami graficznymi (np. zdobnictwo, logotyp/napis) o wysokiej rozdzielczoœci. Wykonanie ich jest praktycznie niemo¿liwe przy pos³ugiwaniu siê konkurencyjnymi metodami. Lasery daj¹ mo¿liwoœæ obróbki przedmiotów o nieograniczonej d³ugoœci.

 

WIÊCEJ INFORMACJI

Spec. ds. marketingu

Magdalena Fija³kowska

@: marketing@colop.pl

tel. 32 388 70 63