Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PRODUKTY LINDT W OFERCIE B&B S£ODYCZE Z POMYS£EM

13.05.2016


B&B S³odycze z Pomys³em to jeden z najbardziej doœwiadczonych i renomowanych polskich dostawców s³odyczy reklamowych, obecny na rynkach wszystkich pañstw Unii Europejskiej.

Firmy Lindt nie trzeba nikomu przedstawiaæ. Od 1845 dzia³aj¹cy pod tym szyldem szwajcarscy mistrzowie wytwarzaj¹ wykwintne czekolady i pralinki, wyró¿niaj¹ce siê legendarn¹ jakoœci¹ i oryginalnymi kompozycjami smakowymi.

Teraz te dwie cenione marki po³¹czy³y si³y. W ofercie B&B S³odycze z Pomys³em mo¿na znaleŸæ oryginalne produkty Lindt w wersjach reklamowych. Niebanalne wzornictwo, rêczne pakowanie, eleganckie projekty i najlepsza na œwiecie czekolada. To wszystko sprawia, ¿e nowa oferta B&B zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych Klientów.

Kontakt: www.slodyczezpomyslem.pl; biuro@slodyczezpomyslem.pl; tel. 22 724-61-65