Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PrintinPoland.com

21.11.2017

Firma dzia³a od niemal 15 lat na rynku szeroko pojêtej bran¿y poligraficznej. Nale¿y do niej Poligraficzna Agencja Informacyjna (PAI) oraz portal PrintinPoland.com.

1. Poligraficzna Agencja Informacyjna (PAI) jest wsparciem dla firm dzia³aj¹cych na rynkach poligraficznym, opakowaniowym, reklamowym i wydawniczym, przede wszystkim drukarñ i dostawców. Zakres jej us³ug obejmuje m.in: tworzenie informacji, artyku³ów i innych materia³ów prasowych, ich dystrybucjê do mediów oraz monitoring w Polsce i za granic¹. PAI wspiera i wspó³organizuje ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia bran¿owe, zajmuje siê równie¿ doradztwem medialnym.

2. Portal PrintinPoland.com to neutralna platforma internetowa typu B2B, bêd¹ca miejscem nawi¹zywania kontaktów handlowych przez zleceniodawców us³ug poligraficznych z ca³ego œwiata z firmami poligraficznymi z Polski.

Dane do kontaktu:
Magda Dudanowicz, tel.: +48 694 473 650
e-mail: Magda.Dudanowicz@printinpoland.com
S³awomir Soko³owski, tel. +48 694 473 651
www.printinpoland.com
Kalendarz Poligrafa
www.printinpoland.com/kalendarz/