Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Prezentacje artyku³ów reklamowych AXPOL Trading RoadShow 2014

05.03.2014

W marcu br. w 4 miastach Polski AXPOL Trading organizuje prezentacje artyku³ów reklamowych ze swojej aktualnej oferty katalogowej. To wyj¹tkowa okazja by w jednym miejscu zobaczyæ wszystkie nowoœci z katalogu VOYAGER 2014, VOYAGER XD 2014,FOFCIO PromoToys, jak równie¿ przyk³ady technik znakowania i produkcji specjalnej CHINA DIRECT.


To tak¿e czas premiery najnpwszego katalogu – VOYAGER Brands – z produktami markowymi, m.in. Waterman, Parker, Lavazza, Antonio Miro.


Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli agencji reklamowych a prezentacje odbêd¹ siê w Poznaniu (11-13.03), Krakowie (18.03), Katowicach (19.03) oraz Warszawie (25.03).


Szczegó³owe informacje na stronie www.axpol.com.pl.