Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Prawdopodobnie najwiêkszy asortyment wszelkich gad¿etów reklamowych w jednym miejscu – katalog CLAPS

03.09.2015

Prawdopodobnie najwiêkszy asortyment wszelkich gad¿etów reklamowych w jednym miejscu – katalog CLAPS


Katalog Claps to kompletna oferta gad¿etów reklamowych w³oskiej firmy Get Impressed. Firma istnieje na rynku europejskim od dziesi¹tków lat i posiada ogromne doœwiadczenie w bran¿y artyku³ów reklamowych. 3 centra logistyczne ulokowane w Turynie, Barcelonie i Pradze umo¿liwiaj¹ zapewnienie sta³ej dostêpnoœci oferowanych produktów, nawet  w du¿ych iloœciach.  Katalog Claps oferuje w jednym miejscu prawdopodobnie najwiêkszy asortyment wszelkich mo¿liwych gad¿etów reklamowych – pocz¹wszy od tekstyliów reklamowych, czapek, artyku³ów kuchennych, poprzez elektronikê, latarki, zegary, parasole, a¿ po drobne artyku³y, takie jak materia³y piœmiennicze, akcesoria podró¿ne i osobiste. Poza tym w ofercie znajduje siê us³uga produkcji i importu artyku³ów reklamowych ca³kowicie na indywidualne zlecenie klienta

 

Zapraszamy do katalogu online: http://zejmo-siatecki.promotional-shop.com/en

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce – firma ¯ejmo & Siatecki s.c. – www.zejmo-siatecki.com

Email: office@zejmo-siatecki.com; tel.: +48 531 549 312 / +48 730 018 094