Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poznaj wystawców targów RemaDays Warsaw 2018

04.10.2017

Trwaj¹ intensywne przygotowania do targów RemaDays Warsaw 2018, które odbêd¹ siê w dniach 7-9 lutego w halach Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Ju¿ teraz mo¿ecie zapoznaæ siê Pañstwo z list¹ wystawców dostêpnej na stronie remadays.com. Ponadto organizator zachêca do zapoznania siê z wyszukiwark¹ produktow¹, powi¹zan¹ z katalogiem produktowym Adbox.

Na stronie internetowej targów maj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ zapoznania siê z informacjami o wystawcach, którzy zaprezentuj¹ siê podczas Targów RemaDays Warsaw 2018. Za pomoc¹ wyszukiwarki mo¿na znaleŸæ konkretnego wystawcê po nazwie, numerze stoiska, s³owie kluczowym lub odpowiedniej kategorii.

Podczas targów RemaDays dystrybuowane bêdzie specjalne, targowe wydanie katalogu produktowego Adbox – inspiracje reklamowe. Na stronie internetowej targów RemaDays Warsaw pojawi³a siê wyszukiwarka produktowa, dziêki której blisko 84 tys u¿ytkowników strony internetowej przez ca³y rok ma mo¿liwoœæ poznania i zainspirowania siê produktami z szerokiego grona dostawców bran¿y reklamowej.

Wiêcej informacji na www.remadays.com