Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poznaj wystawców RemaDays Warsaw 2018

08.12.2017

Na stronie internetowej targów maj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ zapoznania siê z informacjami o wystawcach, którzy zaprezentuj¹ siê podczas Targów RemaDays Warsaw 2018.

 

Na dwa miesi¹ce przed targami swój udzia³ potwierdzi³o ponad 700 wystawców z 24 krajów, w tym ponad 170 nowych wystawców. Wszyscy zaprezentuj¹ swoj¹ bogat¹ ofertê i przedstawi¹ tysi¹ce nowoœci.

 

Zobacz listê wystawców RemaDays Warsaw 2018