Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poznaj sektory targowe RemaDays Warsaw – Gifts World oraz POS & Display

18.07.2017

Podczas RemaDays Warsaw teraz a¿ 10 sektorów targowych. Co przygotowa³ organizator targów dla firm z sektorów Gifts World oraz POS & Display?

Sektor Gifts World umo¿liwia zapoznanie siê z najwiêksz¹ w Polsce ofert¹ firm specjalizuj¹cych siê w produkcji i dystrybucji upominków reklamowych. Oryginalne, odwa¿ne pomys³y i niekonwencjonalne gad¿ety sk³adaj¹ siê na ofertê dostosowan¹ do indywidualnych potrzeb klienta. Zgromadzenie najwiêkszych firm w jednym miejscu i czasie pozwala na dok³adne zapoznanie siê z niezwykle szerokim asortymentem produktów dostêpnych w tej bran¿y. Znajdziecie tu Pañstwo producentów, importerów i dystrybutorów upominków reklamowych – d³ugopisów, kubków, breloków, zestawów, galanterii, tekstyliów, gier, gad¿etów sportowych, biurowych, kuchennych, premium i wiele innych. Podczas targów sektor Gifts World bêdzie oznaczony kolorem niebieskim z ikonk¹ prezentu.

Sektor POS & Display to idealne miejsce dla firm specjalizuj¹cych siê w reklamie wewnêtrznej i zewnêtrznej do zaprezentowania swojej oferty. W tym sektorze dostêpna jest bogata oferta materia³ów POS, standów, systemów wystawienniczych, ekspozytur, stojaków i shelfinerów. Reasumuj¹c, wszystkie elementy, dziêki którym firma wyró¿ni siê spoœród innych, zaintryguje i zwróci uwagê potencjalnych klientów obecne s¹ w³aœnie tutaj. POS & Display to idealne miejsce dla: dostawców z kategorii POS, POP & display, oferuj¹cych systemy wystawiennicze, totemy, œcianki, gabloty reklamowe, standy, lady recepcyjne, trybunki ekspozycyjne, roll-upy, bannery itp. Podczas targów sektor POS & Display bêdzie oznaczony kolorem ró¿owym z ikonk¹ stojaka reklamowego.

www.remadays.com