Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poznaj nowoœci na OneDay Roadshow!

25.08.2016

OneDay Roadshow to doskona³a okazja do bli¿szego poznania oferty firm z bran¿y reklamowej,  oraz zaczerpniêcia inspiracji na prowadzenie w³asnego biznesu. W tym roku po raz pierwszy udostêpniamy naszym zwiedzaj¹cym listê nowoœci i topowych produktów, które zobaczyæ bêdzie mo¿na podczas roadshowu. Wszystkie propozycje produktowe naszych wystawców znajd¹ Pañstwo na stronie www.onedayshow.pl w zak³adce NOWOŒCI.
Zachêcamy do przyjrzenia siê tegorocznym „must-have” z sektora reklamy i poligrafii oraz do odwiedzenia nas na trasie.
OneDay Roadshow to cykl spotkañ o charakterze wystawienniczym. Codziennie inne miasto staje siê centrum biznesowych spotkañ, a wszystko to w profesjonalnie przygotowanych hotelach, stwarzaj¹cych kameraln¹ atmosferê.

W tym roku reklamowa podró¿ rusza 5 wrzeœnia z Warszawy i kolejno zatrzymywaæ siê bêdzie w Poznaniu (6 wrzeœnia), Berlinie (7 wrzeœnia), Wroc³awiu (8 wrzeœnia) i Chorzowie (9 wrzeœnia).

Do zobaczenia we wrzeœniu na OneDay Roadshow!