Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

POZNAJ NOWE MO¯LIWOŒCI DRUKU I ZDOBIENIA SZK£A Z API.PL

12.11.2015

POZNAJ NOWE MO¯LIWOŒCI DRUKU I ZDOBIENIA SZK£A Z API.PL – ZAPROSZENIE NA POKAZY W TRAKCIE TARGÓW GLASS & STONE

 

API.PL – ekspert w dziedzinie druku wielkoformatowego oraz sitodruku – w tym nowoczesnych rozwi¹zañ do druku na szkle – zaprasza do odwiedzenia w dniach 18-21 listopada Targów Bran¿y Szklarskiej i Kamieniarskiej GLASS & STONE w Poznaniu.

 

W ci¹gu 4 kolejnych dni targowych o godzinie 12.00 na stoisku nr 28 w pawilonie 7A organizowane bêd¹ warsztaty, na których specjaliœci API.PL poprowadz¹ prezentacjê „Technologie druku UV i ekosolwentowego – nowe mo¿liwoœci zdobienia szk³a oraz zastosowanie ró¿nych technologii przy wytwarzaniu szk³a warstwowego”. Nastêpnie – bezpoœrednio po prezentacji – na stoisku API.PL (stoisko nr 32 , pawilon 7A) uczestnicy warsztatów bêd¹ mogli na ¿ywo przekonaæ siê o mo¿liwoœciach jakie daj¹ wymienione technologie.

 

API.PL – dystrybutor precyzyjnych i wydajnych drukarek przedstawi wszechstronne mo¿liwoœci drukarek HandTop i EPSON na przyk³adzie modelu HT1610 UV oraz EPSON SureColor SC-S30610 w zakresie druku na ró¿nych pod³o¿ach, w tym na szkle i foliach okiennych.

 

Chcesz zdobyæ od API.PL zaproszenie na Targi GLASS & STONE? Wype³nij zg³oszenie na API.PL

 

Chcesz uczestniczyæ w warsztatach prowadzonych przez API.PL? PotwierdŸ swój udzia³ i wype³nij zg³oszenie na API.PL

 

Zapraszamy:

Targi Bran¿y Szklarskiej i Kamieniarskiej GLASS & STONE

Miêdzynarodowe Targi Poznañskie sp. z o.o.

ul. G³ogowska 14

60-734 Poznañ

Termin targów: 18 – 21 listopada 2015

Stoisko API.PL: stoisko nr 32 , pawilon 7A

Warsztaty specjalistyczne: stoisko nr 28 , pawilon 7A , godzina 12:00-13:00

 

 

Kontakt dla mediów:

Mariusz Wasiak

news@api.pl