Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poznaj aktywnych dostawców na rynku europejskim

12.05.2016


Jest nam niezmiernie mi³o poinformowaæ, ¿e do grona reklamodawców tegorocznej edycji katalogu ESB do³¹czy³y ju¿ poni¿sze firmy:

ARI INTERNATIONAL TRADING 

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 

B&B S£ODYCZE Z POMYS£EM 

BATKIEWICZ SP. J. 

CHOCOLATE LAND EDYTA ŒLEBZAK 

CLIPY COMPANY 

CONDOM MESSAGE – ASHA INTERNATIONAL 

CORTHOGREEN 

FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 

FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 

FPHU KRISK 

GORFACTORY S.A 

HERI-RIGONI GMBH 

INTERMAX D.O.O. 

KOLEKCJA 

LIKOR EAST-WEST PROMOTION 

MART’S BAGS 

MEDIA MAG 

MID OCEAN BRANDS 

MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 

NOTEDECO SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥ SPÓ£KA KOMANDYTOWA 

PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓ£KA KOMANDYTOWA. 

PAR BAKU£A SPÓ£KA JAWNA 

POLSKIE KARTY 

PURPLE MUSTARD LTD 

SCHNEIDER SCHREIBGERATE 

SPS(EU) LTD. TRADING AS SUPREME, PRODUCT SOURCE SELECT AND FAIRWAY IDENTITY GOLF, 

STEFANIA – ZAK£AD GALANTERII SKÓRZANEJ 

USB SYSTEM 

VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 

European Suppliers Bookto drukowany katalog, zawieraj¹cy prezentacje reklamowe aktywnych na rynku europejskim, topowych dostawców z bran¿y reklamowej. Katalog przygotowany jest w takiej formie, aby stanowi³ wygodne narzêdzie oraz podrêczn¹ bazê danych dla dystrybutorów i agencji reklamowych w Europie.

Katalog dotrze drog¹ pocztow¹ do 5000 firm w 25 europejskich krajach, w tym do osób, które odwiedzi³y tegoroczn¹ edycjê targów RemaDays Warsaw oraz OneDay Roadshow Europe. Po raz pierwszy odbiorcami katalogu bêd¹ firmy z takich krajów jak: Litwa, £otwa, Estonia, Finlandia, Norwegia i Szwecja, Bu³garia, Irlandia, Portugalia, Rumunia i S³owenia.

Skontaktuj siê z nami jeœli jesteœ zainteresowany zamieszczeniem reklamy lub otrzymaniem katalogu.

email: esbook@gjconline.com

www.esbook.eu