Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Powitaj wiosnê z Falk&Ross!

13.03.2017


Wiosna zbli¿a siê do nas du¿ymi krokami. Czas odkurzyæ akcesoria sportowe, a ciê¿kie
i ciemne kurtki zimowe schowaæ w najdalszy k¹t szafy. Przez najbli¿sze kilka miesiêcy stawiamy na ¿ywe, wrêcz neonowe kolory i lekkie materia³y.


Wœród odzie¿y sportowej dominuj¹ lekkie, oddychaj¹ce i szybkoschn¹ce materia³y
o w³aœciwoœciach antybakteryjnych i z efektem stretch. Producenci stawiaj¹ na ergonomiê oraz dopasowanie produktów, a materia³y obok poliestru uzupe³niaj¹ w nowe rozwi¹zania. Ultralekki materia³ Isovent zastosowany w ofercie marki Regatta Activewear ma fakturê pique i naturalny efekt stretch. Natomiast zastosowany w kurtkach Extol jest super elastyczny, a technologia ISOLITE 5000 zapewnia wodoodpornoœæ i oddychalnoœæ.


Jeœli stawiamy na kolory, nie mo¿emy pomin¹æ produktów zupe³nie odœwie¿onej marki SG.
W jej ofercie znajdziemy produkty w wersjach mêskich, damskich i dzieciêcych. Wybrane modele mêskich bluz rozszerzone zosta³y do rozmiaru 5XL. Koszulki t-shirt wyprodukowane s¹ z miêkkiej bawe³ny ring-spun w wielu kolorach do wyboru, a model o gramaturze 180 g/m² zapewnia tak¿e ochronê UV. Koszulki polo zosta³y wykonane z bawe³ny lub jej mieszanki z poliestrem, a polary
i kurtki softshell maj¹ modne kolory i kroje.


Uzupe³nieniem ubioru bêd¹ torby marki Bags by Jassz z 30 modelami do wyboru.
Od bawe³nianych toreb na zakupy dostêpnych a¿ w 50 soczystych kolorach, przez torby polipropylenowe z poszerzanym dnem lub sk³adane do wielkoœci portfela, worki ze sznurkiem, torby Messenger po pokrowce na garnitur. Marka ma w ofercie tak¿e torby wykonane z bawe³ny organicznej. Wszystkie produkty odzwierciedlaj¹ najnowsze trendy w modzie i bêd¹ doskona³ym towarzyszem codziennych przygód.

 

Wiêcej produktów znajdziecie na naszej stronie: