Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Postaw na jakoœæ, dobr¹ cenê i dostêpnoœæ produktów SG!

11.10.2016


Marka odzie¿owa SG jest dostêpna wy³¹cznie w ofercie Falk&Ross Group. W katalogu jej produktów znajduje siê 14 modeli, od t-shirtów i koszulek polo, przez bluzy i polary, po softshelle.

Wiêkszoœæ z nich dostêpna jest w wersjach mêskich, damskich i dzieciêcych, co daje w sumie liczbê 40 styli. Produkty s¹ dostêpne w rozmiarach od XS do 3XL oraz przygotowane do wykonania dekoracji w postaci haftu czy nadruku. G³ówne modele s¹ dostêpne w bogatej palecie 42 jasnych kolorów.

Produkty SG wyró¿niaj¹ siê spoœród innych szerok¹ ofert¹ przeznaczon¹ dla dzieci i kobiet. Wysokiej jakoœci materia³y, z których wykonano poszczególne modele, id¹ tu w parze z bardzo dobr¹ cen¹.

T-shirty o gramaturze 180 g/m2 zapewniaj¹ dodatkowo ochronê UV, a przy produkcji wszystkich modeli zastosowano miêkk¹ bawe³nê ring-spun. Dodatkowo wszystkie modele s¹ dostêpne w dostawie 24h w Centrum Logistycznym Falk&Ross zlokalizowanym w Balicach ko³o Krakowa.

 

Wiêcej informacji na: http://download.falk-ross.eu/download/web2011/SG_Presentation/PL/#/