Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

{ POS-WATCH.DE : SUCCESSFULLY CONNECTED ! }

28.09.2017

 

Dwa razy w miesi¹cu BETHGEMEDIA GMBH publikuje Newsletter POS-WATCH, zawieraj¹cy najnowsze wiadomoœci i informacje produktowe ze œwiata Point-of-Sale.

Systemy i rozwi¹zania POS prezentowane w Galerii POS-WATCH zosta³y wyselekcjonowane przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ dzia³ów POS, marketingu, produkcji i osoby decyzyjne w przemyœle produktów markowych.

To zdecydowane u³atwienie w poszukiwaniach nowych rozwi¹zañ POS.

Zapisz siê teraz do naszego newslettera POS-WATCH i nawi¹¿ kontakty, jakich potrzebujesz!