Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Portfel Exentri – Elegancki portfel z kolekcji Exentri

10.03.2017


Portfel Exentri – Elegancki portfel z kolekcji Exentri. Stworzony z ogromn¹ pasj¹, dba³oœci¹ o ka¿dy najmniejszy szczegó³ oraz najwy¿szej jakoœci prawdziwej skóry.

Wyj¹tkowy design stworzony z myœl¹ o osobach które oczekuj¹ praktycznych rozwi¹zañ po³¹czonych z elegancj¹. Kompaktowy design pozwala na umieszczenie

gotówki oraz 12 kart z wbudowan¹ blokad¹ RFID. Jest dostêpny w wielu kolorach oraz wzorach pamiêtaj¹c o „gustach i guœcikach”.