Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ponownie w koncernie MID OCEAN BRANDS

28.04.2014

Zbigniew Grzeszczuk wspó³twórca rynku upominków reklamowych w Polsce i jeden z za³o¿ycieli Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, ponownie w koncernie MID OCEAN BRANDS.

Urodzony w XX wieku syn, m¹¿, ojciec ,dziadek i handlowiec.

Jeden z pierwszych producentów artyku³ów reklamowych.

Przez 20 lat wspó³w³aœciciel jednej z najwiêkszych agencji reklamowych w Polsce

Za³o¿yciel Polskiej Izby Reklamy.

Przez prawie dekadê by³ cz³onkiem zarz¹du MID OCEAN BRANDS Polska.

Od 1kwietnia 2014 pe³ni rolê ambasadora marki w koncernie i jest osob¹ wspieraj¹c¹ handlowe dzia³ania firmy na terenie naszego kraju .

Jego zadaniem jest wzmocnieni marki MID OCEAN BRANDS i poprawê jej rozpoznawalnoœci wœród klientów .