Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ponad 3,2 miliony odzyskane dziêki us³udze Not Recommend

10.10.2017

Partnerzy Programu Solidni w Biznesie dziêki us³udze Not Recommend odzyskali ju¿ ponad 3,2 miliona z³otych. Us³uga to jedyne tego typu narzêdzie dedykowane do bran¿y reklamowej, które promuje firmy najbardziej wiarygodne finansowo.

Dwanaœcie lat temu firma GJC Inter Media Sp. z o.o. wysz³a z pomys³em powstania wykazu Industry Does Not Recommend. Jedn¹ z podstawowych jego funkcji jest maksymalizowanie poczucia bezpieczeñstwa w obrocie handlowym pomiêdzy firmami w szeroko rozumianej bran¿y artyku³ów promocyjnych. Polega to na przekazywaniu informacji o wszystkich podmiotach „Niepolecanych”, a mówi¹c proœciej, niewywi¹zuj¹cych siê ze swoich zobowi¹zañ, g³ównie finansowych. Dzia³anie NOT RECOMMEND ma jednak przede wszystkim za zadanie d¹¿enie do polubownego rozwi¹zywania spraw spornych wynikaj¹cych z umów zawartych pomiêdzy dostawc¹ i jego odbiorcami.

Uczestnictwo w programie przynosi tak¿e szereg dodatkowych korzyœci

  • zwiêksza zaufanie ze strony kontrahentów i klientów.
  • podnosi presti¿ i wiarygodnoœci firmy (przynale¿noœæ do elitarnego programu partnerskiego u³atwia nawi¹zanie nowych kontaktów handlowych)
  • daje prawo do pos³ugiwania siê logotypem SWB – Solidni w Biznesie w swoich materia³ach reklamowych i informacyjnych
  • promuje firmê w ka¿dym wydaniu bran¿owego kwartalnika Gifts Journal Polska oraz na stronie internetowej programu SWB.
  • zapewnia udzia³ w œniadaniu biznesowym podczas targów RemaDays w Warszawie

Wiêcej na www.swb-partners.com