Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ponad 2,6 miliona odzyskane dziêki us³udze Not Recommend

10.04.2014

Dziêki us³udze Not Recommend pozwalaj¹cej udostêpniaæ partnerom programu dane o firmach nierzetelnych, budowana jet zaufana sieæ uczestników rynku reklamowego w Polsce. Program dzia³a no polskim rynku ju¿ od ponad 10 lat. Firmy uczestnicz¹ce w programie ceni¹ sobie rolê mediatora, pozwalaj¹c¹ skutecznie rozwi¹zywaæ spory natury finansowej pomiêdzy firmami z bran¿y reklamowej.

 

Uczestnictwo w programie przynosi tak¿e szereg dodatkowych korzyœci:

  • zwiêksza zaufanie ze strony kontrahentów i klientów.
  • podnosi presti¿ i wiarygodnoœci firmy (przynale¿noœæ do elitarnego programu partnerskiego u³atwia nawi¹zanie nowych kontaktów handlowych)
  • daje prawo do pos³ugiwania siê logotypem SWB – Solidni w Biznesie w swoich materia³ach reklamowych i informacyjnych
  • promuje firmê w ka¿dym wydaniu bran¿owego kwartalnika Gifts Journal Polska oraz na stronie internetowej programu SWB.
  • zapewnia udzia³ w œniadaniu biznesowym podczas targów RemaDays w Warszawie

Wiêcej na www.swb-partners.com