Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pomó¿ mi wygraæ wojnê z nowotworem mózgu.

07.02.2017

Piotr Goœciñski, Kêtrzyn
gosciak@o2.pl
Numer skarbonki: 110453

POTRZEBNA POMOC !

Piotr – œwietny, zdolny grafik zawodowo zwi¹zany z bran¿¹ poligrafii i reklamy

od maja 2016 roku walczy z glejakiem wielopostaciowym IV Stopnia.

Droga spo³ecznoœci RemaDays Warsaw, 15-17.02.2017 – walka Piotra o powrót do zdrowia, do zawodu MO¯E STAÆ SIÊ PAÑSTWA UDZIA£EM …

mo¿na przekazaæ 1% podatku lub dokonaæ dowolnej wp³aty poprzez

Fundacjê Onkologiczn¹ Alivia KRS 0000358654 z dopiskiem :

numer skarbonki: 110453

lub ONLINE poprzez poni¿szy link :

https://skarbonka.alivia.org.pl/piotr-goscinski

W sytuacji, kiedy pieni¹dze na leczenie daj¹ szansê i nadziejê

ka¿da wp³ata jest bezcenna !!!

———————————————————————————————- 

Pomó¿ mi wygraæ wojnê z nowotworem mózgu.

Mam 39 lat, dwóch synów, ¿onê, rodzinê. Zawodowo pracowa³em jako grafik komputerowy. By³em aktywny, uprawia³em sporty. Zawsze zdrowo siê od¿ywia³em.

Walka rozpoczê³a siê w maju 2016 roku. Coraz czêœciej pojawiaj¹ce siê bóle g³owy, zmiana zachowania, wyczulenie na zapachy. Diagnoza najgorsza z mo¿liwych – glejak wielopostaciowy IV stopnia. To nowotwór powsta³y z komórek glejowych mózgu. Nazywany „terminatorem”.

Ca³e ¿ycie wywróci³o siê do góry nogami. Cz³owiek nie potrafi siê z tym pogodziæ. By³y ³zy, niedowierzanie, z³oœæ, ¿al. Nie mo¿na zrozumieæ dlaczego „to” przytrafi³o siê w³aœnie mnie. Co z marzeniami, planami. Jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia i zobaczenia.

W lipcu 2016 roku odby³o siê operacyjne usuniêcie jednej zmiany, która powodowa³a silny ucisk. Druga zmiana usytuowana z ty³u g³owy niestety jest nieoperacyjna. Potem by³y 3 tygodnie naœwietlañ po³¹czonych z chemioterapi¹ oraz chemioterapia uzupe³niaj¹ca. W wyniku czego pojawi³a siê ma³op³ytkowoœæ i polekowe uszkodzenie w¹troby.

Obecnie szukamy pomocy za granic¹. Czekamy na zakwalifikowanie do leczenia protonoterapi¹ w niemieckiej klinice. Jest to specjalistyczna metoda pozwalaj¹ca na naœwietlanie guza bez uszkodzenia zdrowych tkanek. Zabieg jest kosztowny – 28 tyœ. euro, a do tego dojd¹ jeszcze koszty pobytu. Potrzebna bêdzie równie¿ rehabilitacja.

Proszê Was o wsparcie, za które z góry dziêkujê.

Piotr