Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Polget Group – nowy serwis internetowy

16.03.2016

Nowy serwis, który oddaliœmy do dyspozycji jest prosty w obs³udze i daje wiele korzyœci:
– mo¿liwoœæ wys³ania sobie wyselekcjonowanych produktów na e-mail (wraz z pe³nymi informacjami o produkcie- specyfikacja, zdjêcia, ceny, stany magazynowe)
– dostêp do aktualnych stanów magazynowych oraz terminów produkcji kolejnej partii
– mo¿liwoœæ pobrania zdjêæ produktów w wysokiej lub niskiej rozdzielczoœci
– mo¿liwoœæ pobrania kart ze specyfikacj¹ techniczn¹ ka¿dego produktu
– automatyczna kalkulacja wartoœci zamówienia jednym klikniêciem
– mo¿liwoœæ wys³ania nam zapytania z zaznaczonymi produktami wprost z serwisu
– podgl¹d poziomu cen w zale¿noœci od iloœci zamawianych artyku³ów danego rodzaju
– prosta wyszukiwarka produktów (wg marek, kategorii produktów, zakresu cenowego, dostêpnych iloœci, zestawów)
– katalogi produktów online (mo¿liwoœæ pobrania pdf, wydruku)
ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

http://www.markoweupominki.polget-group.pl