Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pokonuj sportowe granice z Falk&Ross!

12.04.2017


Outdoorowy sezon sportowy zosta³ ju¿ otwarty. Amatorzy aktywnoœci sportowych znajd¹
w ofercie Falk&Ross wszystko, od koszulek, przez rêkawy kompresyjne, po obuwie. Razem ponad 200 produktów do wyboru.

Wœród koszulek t-shirt, tank topów oraz krótkich topów dominuje poliester uzupe³niony
o dodatki np. elastanu, które nadaj¹ efektu „stretch”. Materia³y na ten sezon s¹ ultra lekkie, oddychaj¹ce i szybkoschn¹ce. Produkty maj¹ w³aœciwoœci antybakteryjne oraz zapewniaj¹ odpowiedni¹ wentylacjê dziêki elementom z siatki. Wœród kolorów rz¹dz¹ soczyste i ¿ywe neonowe odcienie. Jeœli chodzi o kroje, to obok luŸnych, g³êboko wyciêtych tank topów, znalaz³y siê dopasowane, kompresyjne koszulki z dodatkiem spandexu marki Spiro.

Poza koszulkami o w³aœciwoœciach kompresyjnych, Spiro ma tak¿e rêkawy kompresyjne na ³ydki, ramiona oraz uda, które zosta³y wyprodukowane z nylonu i elastanu. Produkty zapewniaj¹ maksymalizacjê emisji ciep³a, poprawiaj¹ kr¹¿enie, zmniejszaj¹ gromadzenie siê kwasu mlekowego
i zmêczenie miêœni podczas æwiczeñ. Dziêki bezszwowej konstrukcji 360 °, doskonale dopasowuj¹ siê do sylwetki.

Do aktywnoœci sportowych doskonale nadaj¹ siê bluzy i spodnie dresowe marki FDM, które zosta³y wyprodukowane z po³¹czenia bawe³ny i poliestru. Materia³ jest elastyczny i odporny na odkszta³cenia. Do wyboru mamy klasyczne bluzy z kapturem, modele z elementami kontrastowymi
i w modnym stylu Campus z rêkawami oraz œci¹gaczami w ró¿nych kolorach.

Produkty dostêpne s¹ w wersjach mêskich i damskich, w wielu kolorach i rozmiarach. Mo¿na na nich wykonaæ dekoracjê dowoln¹ metod¹.

Wiêcej produktów sportowych znajdziecie na naszej stronie