Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poka¿ siê w dodatkowym wymiarze

22.09.2016


Z nami mo¿esz zaprezentowaæ swoj¹ firmê na wiele ró¿nych sposobów. Oferujemy szeroki wybór produktów, opartych na zastosowaniu druku w palecie kolorów CMYK oraz ¿ywicy epoksydowej – ten materia³ dzia³a jak soczewka, która uwypukla grafiki na naszych produktach tworz¹c efekt 3D, dodatkowo chroni¹c je przed czynnikami zewnêtrzymi.


Produkujemy zarówno naklejki jak i napisy zalewane ¿ywic¹, a ponadto oferujemy szeroki wybór gad¿etów reklamowych – ¿etonów metalowych, plastikowych, otwieraczy do butelek oraz breloków metalowych. S³owo forma jest kluczem w kwestii pozosta³ych naszych produktów – wszystkie z nich mog¹ mieæ dowolny kszta³t. Do tego typu produktów nale¿¹ m.in. magnesy, breloki giêtkie tzw. flexy, czy te¿ wzmocnienie tzw. plexi, ponadto znaczki czy identyfikatory.


Nasza firma dzia³a na rynku od 1994 roku, co daje nam ponad 20 lat doœwiadczenia w bran¿y czyni¹c A&J jednym z najwiêkszych producentów w dziedzinie znakowania i gad¿etów reklamowych w Polsce.

 

 

Poznaj nasze mo¿liwoœci i wybierz:

A&J Poland

www.brelok.pl