Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poka¿ siê na RemaDays Warsaw

16.11.2016

Miêdzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw to najwiêksze wydarzenie w tej czêœci Europy. Udzia³ w targach jest doskona³¹ okazj¹ do zaprezentowania swojej oferty. Poza stoiskiem dajemy Pañstwu mo¿liwoœæ wzmocnienia pozycji i wizerunku firmy poprzez m.in.:

 

  1. Prezentacjê produktu w Informatorze targowym. Informator RemaDays trafia do ka¿dego zwiedzaj¹cego, jest to wiêc doskona³a okazja do wyeksponowania swojego produktu i pokazania nowoœci, które zobacz¹ zwiedzaj¹cy naszych targów.

  1. Reklamê i wpis firmy w Wielkiej Ksiêdze Reklamy i Poligrafii, która pe³ni te¿ funkcjê katalogu wystawców. Reklamodawca udostêpnia bardzo praktyczne informacje, dziêki którym mo¿liwe jest sprawne nawi¹zanie szybkiego kontaktu.

  2. Dystrybucjê ulotek. To wygodny i praktyczny sposób na bezpoœredni kontakt ze zwiedzaj¹cym targi RenaDays Warsaw

  3. Insert do torby RemaDays. Wystarczy, ¿e dostarcz¹ nam Pañstwo swój produkt, niezale¿nie od kszta³tu do 150 gramów wagi, a my zajmiemy siê reszt¹.

  1. Prelekcjê na targach RemaDays Warsaw, to propozycja dla tych z Pañstwa, którzy maj¹ ciekawy pomys³, chc¹ podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ i jednoczeœnie wypromowaæ swoj¹ firmê.

Wiêcej informacji o dodatkowych formach promocji znajd¹ Pañstwo na stronie www.remadays.com w zak³adce „Dla Wystawców”. 

GJC Inter Media