Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Podsumowanie OneDay Roadshow Europe

30.03.2015

OneDay Roadshow Europe wita Budapeszt!

 

Punktualnie o godzinie 10.00 w Budapeszcie rozpoczê³a siê pierwsza edycja OneDay Roadshow Europe. Cykl jednodniowych imprez wystawienniczych to najnowszy projekt organizatorów najwiêkszych w Europie Œrodkowej targów bran¿owych – RemaDays. Pozytywny oddŸwiêk i spore zainteresowanie t¹ form¹ prezentacji w bran¿y reklamowej sprawi³o, ¿e OneDay Roadshow w tym roku wyszed³ poza granice Polski. W goœcinnych progach hotelu Danubius Hotel Flamenco pojawi³o siê niemal trzydziestu wystawców z kilku krajów europejskich oraz 62 zwiedzaj¹cych. Ju¿ pierwszy dzieñ OneDay Roadshow Europe w stolicy Wêgier, wywo³a³ du¿e zainteresowanie wœród specjalistów bran¿y.

 

Witaj Bratys³awo!

 

162 kilometry – taki dystans dzieli Budapeszt i Bratys³awê. Stolica S³owacji jest drugim miejscem w jakim spotkali siê specjaliœci bran¿y reklamowej podczas inauguracyjnego OneDay Roadshow Europe 2015. Tym razem w hotelu Radisson Blu swoje oferty zaprezentowa³o trzydziestu trzech wystawców. Spora grupa firm chc¹cych o¿ywiæ wspó³pracê biznesow¹ w tej czêœci Europy, by³a obecna na wszystkich etapach czterodniowej imprezy wystawienniczej. Spotkanie w Bratys³awie by³o doskona³¹ okazj¹ do przedstawienia swojej oferty i co najwa¿niejsze nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów handlowych. Roadshow w stolicy S³owacji by³ te¿ okazj¹ do zapoznania siê z propozycjami tamtejszych firm, a tym samym poszerzeniu wzajemnej wspó³pracy.

 

OneDay Roadshow Europe zawita³ do Wiednia.

 

Wyjazd do stolicy Austrii jest zawsze sporym prze¿yciem, bo te¿ Wiedeñ nie od dziœ uwa¿any jest za jedno z najpiêkniejszych europejskich miast. W hotelu Arcotel Wimberger spotkali siê producenci, dystrybutorzy i przedstawiciele agencji reklamowych. Spora przestrzeñ wystawiennicza i doskona³e warunki sprawi³y, ¿e liczba firm prezentuj¹cych swoj¹ ofertê osi¹gnê³a niemal „czterdziestkê”. OneDay Roadshow Europe w Wiedniu wywo³a³ du¿e zainteresowanie, co zgodnie potwierdzali wszyscy uczestnicy imprezy. Skoro tak, to mo¿na byæ pewnym, ¿e spotkanie w stolicy Austrii zaowocuje nawi¹zaniem wielu ciekawych i korzystnych kontaktów biznesowych.

 

Praga na dobre zakoñczenie.

 

Sala hotelu Diplomat w Pradze by³a ostatnim miejscem w którym pojawili siê specjaliœci z bran¿y reklamowej podczas pierwszej edycji OneDay Roadshow Europe. Podobnie jak w stolicy S³owacji tak i w najwiêkszym mieœcie Republiki Czeskiej swoj¹ ofertê przedstawi³o ponad trzydziestu wystawców. Nie zawiedli tak¿e zwiedzaj¹cy, dla których prezentacja najciekawszych osi¹gniêæ w bran¿y by³a spor¹ nowoœci¹. Wyjœcie z ofert¹ bezpoœrednio do klienta, okaza³o siê najlepszym sposobem do nawi¹zania wzajemnej wspó³pracy. Dla wystawców otworzy³a siê mo¿liwoœæ szerszego uczestnictwa w ci¹gle rozwijaj¹cym siê i ch³onnym rynku reklamowym w Czechach.

 

Do zobaczenia za rok.

 

Stolica Czech Praga by³a ostatnim przystankiem na trasie inauguracyjnej edycji OneDay Roadshow Europe. Wczeœniej specjaliœci z bran¿y odwiedzili trzy inne europejskie stolice – Budapeszt, Bratys³awê i Wiedeñ. Zainteresowanie jakie towarzyszy³o cyklowi potwierdzi³o, ¿e organizacja tego typu przedsiêwziêæ jest niezwykle potrzebna. Rzadko bowiem zdarza siê, by wystawcy mieli okazjê do przedstawienia swojej oferty ewentualnym kontrahentom na miejscu.

 

Podobnie, jak maj¹ca ju¿ dwuletni¹ tradycjê, polska edycja OneDay Roadshow, tak i spotkania w europejskich stolicach okaza³y siê sukcesem. OneDay Roadshow Europe podczas czterech dni w czterech europejskich miastach odwiedzi³o 350 przedstawicieli firm z bran¿y. Pozostaje ju¿ tylko zaprosiæ na kolejn¹ edycjê OneDay Roadshow Europe w 2016 roku.

 

 

www.onedayshow.eu