Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Podsumowanie Forum Marketingu Zintegrowanego

18.11.2015

Konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB odby³a siê 4 -5 listopada pod has³em: Najlepsze case’y na rynku, czyli jak prowadziæ efektywne dzia³ania marketingowe w dekadzie nowych mediów. Ju¿ po raz siódmy zaprezentowane zosta³y najlepsze kampanie marketingu 360°. FMZ w liczbach: 2 dni, 19 prelekcji, 1 debata, 25 prelegentów i 180 uczestników.


Forum cieszy siê nieustannie zainteresowaniem bran¿y oraz mediów. Niezmiennie wysoki poziom merytoryczny konferencji przyci¹gn¹³ liczn¹ publikê. Wa¿nym aspektem tegorocznej edycji by³o powo³anie Rady Programowej, która czuwa³a nad jakoœci¹ programu Forum. Dziêki pracy Rady zosta³y zaprezentowane kampanie m.in. kredek Bambino, Whirlpool, LOTTE Wedel, ING Banku Œl¹skiego, AMREST, Ksiêgarni Bonito, Nestle Polska, Bosch, Play, PZU, Poczty Polskiej.

 

Szczególn¹ wartoœci¹ Forum Marketingu Zintegrowanego, z mojego punktu widzenia, by³y prelekcje w wiêkszoœci prowadzone w formule „marketerzy dla marketerów”. Dla wszystkich obecnych na Forum by³a wiêc to  szansa  na spotkania i wymianê pogl¹dów ze swoimi kolegami. Jako Przewodnicz¹ca Rady Programowej od pocz¹tku mia³am cel, aby takie Forum, jak to, by³o pocz¹tkiem trendu: wiêcej kooperacji ni¿ konkurowania w biznesie. Siódma ju¿ edycja Forum Marketingu Zintegrowanego to na pewno pocz¹tek dialogu o tym, co dobrego mo¿e nam przynieœæ taka wspó³praca w obecnych, trudnych warunkach rynkowych w naszej bran¿y – mówi Magdalena Czaja, przewodnicz¹ca Rady Programowej Forum Marketingu Zintegrowanego i Prezes Rady Nadzorczej agencji reklamowej San Markos.

 

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê tak¿e czêœæ networkingowa przedsiêwziêcia, zorganizowana na przyjaznym gruncie, pod egid¹ Stowarzyszenia. Spotkaæ siê mogli marketerzy, przedstawiciele agencji oraz management firm. Kuluarowe dyskusje sta³y siê inspiruj¹cym bodŸcem do dalszego rozwoju Forum. Tegoroczna edycja bez w¹tpienia umocni³a pozycjê i renomê wydarzenia na rynku.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Widziszowska

Koordynator Projektu

Tel. 604 756 562

katarzyna.widziszowska@smb.pl